صنایع چوب

آموزشی

wood & paper

ماشین گندگی

 

ماشين‌هاي‌ تراش‌ چوب‌
تعاريف‌
ماشين‌هاي‌ تراش‌ چوب‌ عبارتند از ماشين‌ گندگي‌ - ماشين‌ كف‌ رنده‌ - ماشين‌ كام‌ و زبانه‌ درآر - ماشين‌ چند كاره‌.
الف‌ - ماشين‌ كندگي‌ - ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ صاف‌ كردن‌ و پرداخت‌ سطوح‌ و لبه‌هاي‌ قطعات‌ چوب‌ بكار مي‌رود. در اين‌ ماشين‌ قطعه‌ كار روي‌ يك‌ ميز افقي‌ حركت‌ كرده‌ و پس‌ از عبور از مقابل‌ تيغه‌ رنده‌ها به‌ عرض‌ و ضخامت‌ مورد نظر شكل‌ مي‌گيرد. اين‌ تيغه‌ رنده‌ها در شياري‌ كه‌ روي‌ استوانه‌ يا محورگرداني‌ كه‌ در قاب‌ كشويي‌ قابل‌ تنظيم‌ نصب‌ گرديده‌ محكم‌ شده‌ است‌.
ماشين‌هاي‌ كف‌ رنده‌ - تراش‌هاي‌ قاب‌هاي‌ در - منبت‌ كاري‌ - زبانه‌ درآري‌ جزء اين‌ دسته‌ از ماشين‌ها محسوب‌ مي‌شود.
ب‌- ماشين‌ فرز نجاري‌ - ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ برش‌ و شكل‌ دادن‌ لبه‌ قطعات‌ چوب‌ بكار مي‌رود در اين‌ ماشين‌ قطعه‌ كار با فشار از مقابل‌ تيغه‌ فرز عبور مي‌نمايد.
ج‌ - ماشين‌ كف‌ رنده‌ ماشيني‌ است‌ شبيه‌ به‌ ماشين‌ گندگي‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ فقط‌ داراي‌ يك‌ محور حامل‌ تيغه‌ رنده‌ در روي‌ ميز كار مي‌باشد.
د - ماشين‌ كام‌ و زبانه‌ داري‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ معمولاً در آن‌ ابزار مخصوص‌ كام‌ با زبانه‌ درآري‌ روي‌ يك‌ محور قائم‌ يا افقي‌ در بالاي‌ ميز كار سوار گرديد و قطعه‌ كار را كه‌ به‌ ميز متحركي‌ بسته‌ شده‌ است‌ از دم‌ ابزار عبور مي‌دهند در بعضي‌ موارد عمل‌ كام‌ يا زبانه‌ درآري‌ را با بستن‌ قلمهاي‌ مخصوص‌ به‌ روي‌ ماشين‌ فرز و عمل‌ كام‌ درآري‌ را با ابزار زنجيري‌ انجام‌ مي‌دهند.
هـ - ماشين‌ چند كاره‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ با آن‌ مي‌توان‌ عمل‌ اره‌ كردن،‌ سوراخ‌ كردن‌، فرز كردن‌، رنده‌ كردن‌ و كام‌ و زبانه‌ درآوردن‌ را انجام‌ داد.
ماده‌ 31: سيلندرها و محورهاي‌ حامل‌ تيغه‌ رنده‌ بايد مجهز به‌ ضامن‌ هاي‌ باشد كه‌ در موقع‌ عوض‌ كردن‌ تيغه‌ از حركت‌ دستگاه‌ جلوگيري‌ نمايد.
ماده‌ 32: ماشين‌هاي‌ گندگي‌ و فرز چوب‌ بري‌ بايد مجهز به‌ سرپوش‌هاي‌ متصل‌ به‌ دستگاه‌ مكنده‌ باشد تا غبار قطعات‌ ريز و تراشه‌هاي‌ چوب‌ را از محل‌ توليد به‌ خارج‌ از منطقه‌ عمل‌ ماشين‌ هدايت‌ كند.
ماده‌ 33: ماشين‌هاي‌ كف‌ رنده‌ و گندگي‌ با محورهاي‌ افقي‌ بايد در قسمت‌ جلوي‌ هدايت‌ كننده‌ها داراي‌ حفاظ‌هايي‌ باشد كه‌ در ارتفاع‌ و در جهت‌ سطح‌ روي‌ ميز قابل‌ تنظيم‌ بوده‌ و قسمت‌ كارگير تيغه‌ها را طوري‎بپوشاند كه‌ قطعه‌ كار بتواند به‎سهولت‌ از زير آن‌ عبورنمايد.
ماده‌ 34: در ماشين‌هاي‌ كف‌ رنده‌ فاصله‌ آزاد بين‌ لبه‌ دهانه‌ و لبه‌ تيغه‌ رنده‌ نبايد از 3 ميليمتر ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ نمايد.
ماده‌ 35: تيغه‌هاي‌ ماشين‌ رنده‌ در قسمت‌ زير ميز بايد حفاظ‌ گذاري‌ شود.
ماده‌ 36: ماشين‌هاي‌ گندگي‌ كه‌ مجهز به‌ غلطك‌هاي‌ تغذيه‌ مي‌باشد بايد داراي‌ چنگالهايي‌ باشد كه‌ از عقب‌ زدن‌ قطعات‌ چوب‌ ممانعت‌ كند.
ماده‌ 37: كارفرما موظف‌ است‌ دستگيره‌هاي‌ فشاري‌ در اختيار كارگران‌ قرار دهد تا براي‌ بار دادن‌ قطعات‌ كوتاهتر، از نيم‌ متر در دستگاه‌ كندگي‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
ماده‌ 38: دستگاه‌هاي‌ تغذيه‌ خودكار در ماشين‌هاي‌ گندگي‌ بايد به‌وسيله‌ سرپوش‌ها يا حفاظ‌هاي‌فلزي‌ محفوظ‌شده‌ و فقط‌قسمتي‌ از آن‌ كه‌محل‌عبور قطعه‌كاراست‌بازباشد.
ماده‌ 39: محور حامل‌ ابزار تراش‌ و خود ابزار در ماشين‌هاي‌ كام‌ و زبانه‌ درآري‌ بايد به‌وسيله‌ سرپوش‌هايي‌ از ورق‌ فولاد كه‌ ضخامت‌ آن‌ حداقل‌ 3 ميلي‌ متر باشد يا مصالحي‌ با استحكام‌ مشابه‌ آن‌ محفوظ‌ گردد.
ماده‌ 40: غلطك‌هاي‌ تغذيه‌ در ماشين‌هاي‌ كام‌ و زبانه‌ درآري‌ بايد به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ فلزي‌ كه‌ به‌ بدنه‌ حامل‌ غلطك‌ها ثابت‌ شده‌ محفوظ‌ گردد و طوري‌ نصب‌ شود كه‌ فقط‌ قسمت‌ محل‌ عبور قطعه‌ كار باز باشد.
ماده‌ 41: زنجيرها و چرخ‌ دنده‌هاي‌ تغذيه‌ در ماشين‌هاي‌ زبانه‌ درآري‌ دوبل‌ و ماشين‌هاي‌ مخصوص‌ كام‌ درآري‌ بايد بطور كامل‌ در زيرسرپوشي‌ محفوظ‌ شود و فقط‌ قسمتي‌ از زنجير كه‌ براي‌ حمل‌ قطعات‌ بكار مي‌رود مي‌تواند باز باشد.
ماده‌ 42: محل‌ نصب‌ قلم‌ دستگاه‌ فرز نجاري‌ و ماشين‌هاي‌ مشابه‌ چوب‌ بري‌ بايد داراي‌ مهره‌ كنترل‌ با وسايل‌ محكم‌ كننده‌ مشابه‌ باشد تا در موقع‌ كار امكان‌ درآمدن‌ قلم‌ از جاي‌ خود و پرتاب‌ شدن‌ نداشته‌ باشد.
ماده‌ 43: ماشين‌هاي‌ فرز و ماشين‌هاي‌ چوب‌ بري‌ مشابه‌ آن‌ كه‌ بار دادن‌ آنها بطور خودكار، انجام‌ نمي‌شود بايد داراي‌ حفاظ‌ قلم‌ فرز باشد اين‌ حفاظ‌ بايد مسير تراش‌ بزرگترين‌ قلم‌ فرز ماشين‌ را پوشانده‌ و به‌ تناسب‌ ضخامت‌ قطعه‌ كار قابل‌ تنظيم‌ باشد.
ماده‌ 44: براي‌ تراش‌ دادن‌ قطعات‌ كوچك‌ چوب‌ يا ماشين‌هاي‌ فرز يا ماشين‌هاي‌ مشابه‌ آن‌ بايد از دستگاه‌ هدايت‌ كننده‌ يا گيره‌ دسته‌دار استفاده‌ كرد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:24  توسط رضا قنبری  | 

خرده چوبها فرم هندسی مشخص دارند ،  با طول (L) عرض (W ) و ضخامت (t). نسبت  را ضریب کشیدگی گویند . S  مستقل از از عرض خرده چوبها است . S با اکثر فاکتور های فرایند تولید و ویژگی های محصول مثل :   مقدار مصرف چسب برای دستیابی به خواص کاربردی معین سطح تماس خرده چوبها در پرس گرم و خواص فیزیکی و مکانیکی پانل های چوبی رابطه دارد . هر چه S کمتر مصرف چسب به ازاء واحد سطح خرده چوبها برای ساخت تخته ای با خواص معین افزایش می دهد . خرده  چوبهای  درشت وسط تخته نسبت به خرده چوبهای ریز سطحی به سبب S پایین . چسب زیادی در واحد سطح نیاز دارند چون : سطح مقطع و سطوح جانبی آنها ضخیم چسب بالایی دریافت می کند که این عمل اثر  زیادی بر فرایند اتصال و مقاومت چسبندگی ندارد .

خرده چوبهاب نازک با  S بالا چون سطح ویژه زیادی دارند قطرات ریز و پراکنده رزین را جذب و در پرس گرم چسبندگی خوب در حالی که خرده چوبهای درشت با S پایین  برای اتصال مناسب چسب بیشتری تری نیاز دارند .

اتصالات ایجاد شده بین خرده چوبهای ضخیم باید تنش های داخلی زیاد را تحمل کند .در نتیجه برای افزایش مقاومت اتصال،باید رزین افزایش یابد .

S برای سطح مقطع دایره مثل فیبر    d قطر خرده چوب (فیبر) . خرده چوبهای نازک و کوتاه S معادل خرده چوبهای بلند و ضخیم دارند . احتمال ذرات چوب  با سطح مقطع مربع S مشابه تراشه خیلی بزرگ داشته باشند . S با بعضی ویژگی های خرده چوبها مثل دانسیته حجمی ارتباط ندارند .

مثلا دانسیته حجمی تراشه یا خلال در شرایطی که S برابر دارند متفاوت است . این ویژگی تاثیر زیادی بر نحوه جابجایی خرده چوبها ، جریان هوا ، و نقاله های پنوماتیکی دارد و بر فراوری آنها در دستگاه های درجه بندی با جریان هوا و ماشین های فرمینگ دارد .

ضریب پهنی (Flatness r)

برای تشخیص بهتر خرده چوبها به سایر ضرایب توجه می شود . ضریب پهنی (J)     . خرده چوب برای خرده چوبهای مربعی شکل مثل تراشه های ویفری با ضلع  ،  چون   و   ، ضریب پهنی تراشه مستطیلی بزرگتر ازیک و تراشه با سطح مقطع مربعی مساوی یک است .

ضریب ظاهری (Aspect r)

   ، اگر طول خرده چوبها حداقل 3 برابر عرض آنها باشد ( )  ذرات را می توان به خوبی در کیک جهت دار کرد . افزایش   باعث باریک شدن خرده چوبها و روانی جریان مواد در خط تولید .

  S مناسب برای خرده چوبهای لایه سطحی حدود 200-120 نازک و بلند در نتیجه وقتی از چوبهای سبک و نیمه سنگین تهیه شوند قابلیت انعطاف بالایی دارند . وقتی کیک خرده چوب لایه ای شکل گیرد خرده چوب های لایه میانی درشت تر و S پایین تر  نسبت به لایه سطحی . حد اپتیمم Sخرده چوبهای لایه میانی 60 .

تخته های با MOR بالا جذب آب پایین دارند و پایداری ابعاد آنها بالا است  . مناسب ترین محدوده S برای بهبود MOR پانل های چوبی و افزایش مقاومت آنها به رطوبت 150 تا 200 است .

نتایج تحقیقات دوست حسینی و کاشانی 1368. با افزایش  S و J باعث فشردگی بیشتر خرده چوبها و افزایشMOR   و پایداری ابعاد می شود .

بررسی دیگر ، افزایش  S ظرفیت نگهداری پیچ را بهتر می کند تا حد 50 ولی افزایش بیشتر بی تاثیراست .

اثر S بر چسبندگی داخلی ، با افزایش  S،   چسبندگی داخلی(IB) کاهش می یابد .

این مسئله  علاوه بر سطح ویژه ذرات  و میزان مصرف چسب با گراديان دانسيته تخته و فشردگي خرده چوبها در لايه مياني ارتباط دارد . با انتخاب S مناسب ،‌IB داخلي تخته را مي توان در حد مورد نياز كنترل كرد .

جدول 5-2 . اثر وي‍ژگي هاي خرده چوب بر خواص پانل هاي حاصل از پسمانده هاي روكش و تخته لايه كارخانه اي

ويژگي هاي خرده چوب

دانسيته

مقاومت

جذب آب

24 ساعت

واكشيدگي ضخامت

ضريب كشيدگي

ضريب پهني

ضريب ظاهري

MPa

%

%

8/35

16/8

39/4

66/0

39/15

4/57

7/19

1/10

37/2

26/4

62/0

19/10

8/61

8/24

 

 

 

 

سطح ويژه خرده چوبها

سطح عرضه شده توسط ذرات چوب در واحد وزن (گرم) است به دانسيته چوب و نوع چوب و ابعاد خرده چوبها بستگي دارد . ابعاد خرده چوبها بخصوص ضخامت بر سطح ويژه تاثير زيادي دارد مثلا اگر مكعبي به ضلع 1 را به مكعبهاي كوچك 01/0  تقسيم كنيم سطح ويژه آن 1000 برابر مي شود .

اگر خرده چوب را به صورت مكعب مستطيل فرض كنيم سطح ويژه آنها بطور تقريبي قابل محاسبه است . رابطه بين وزن و حجم مواد قابل استفاده است .

براي يك تراشه رابطه فوق مي شود . سطح خرده چوب

سطح ويژه خرده چوب

ابعاد به  و وزن به  ،‌  بر حسب  بدست مي آيد.

براي محاسبه سطح ويژه تراشه نازك  ،  كه سطوح مقاطع دو سر و لبه ها هستند ناچيز و قابل حذف اند . سطح ويژه تراشه نازك از رابطه ساده شده ،‌  سطح ويژه خرده چوبها با ضخامت ذرات و دانسيته چوب مورد استفاده رابطه عكس دارد يعني با افزایش  و  خرده چوبها در نتیجه کاهش

خرده چوبهايي كه  زیادی دارند در مقايسه با ذرات با  پایین  جهت دريافت مقدار مناسب چسب رزین بيشتر نياز دارند .

سطح ويژه ريزترين خرده چوبها حدد 7 برابر خرده چوبهاي درشت است . در شرايطي كه سطح خرده چوبها زبر و پرزدار باشد مقادير  محاسبه اي بايد دو برابر شوند كه براي سطوح صاف محاسبه شده اند .

اخيرا تقاضا براي تخته هاي مقاوم با سطوح صاف و متراكم بیشتر شده است  . مصرف مواد فيبري حاصل از دفيبراتورهاي تحت فشار در ساخت تخته نیز بیشتر است .

در رابطه با تخته هاي جهت دار   

توليد تخته تراشه جهت دار يعني ، تراشه ها  نسبت به طولشان در راستاي مشخص قرار گرفته اند . وقتي از فيبر يا خرده چوبها ي با ضريب كشيدگي بالا استفاده مي شود و مي توان خرده چوبها را بر اساس طولشان در كيك جهت دار كرد . در اين حالت دو ضريب حائز اهميت است 1- ضريب كشيدگي 2- ضريب ظاهري ( و  خرده چوب ) .

 روش جهت دار كردن : ميدان الكتريكي : براي ذرات ريز و الياف كه نمي توانند با سيستم مكانيكي جهت دار شوند . خرده چوبها در حين ريزش ازميدان الكتريكي (بين دو صفحه با بار الكتريكي مخالف) عبور كرده و جهت دار مي شوند امروزه در ماشين فرمينگ وارد شده و بكار مي رود (ارزان ، كم مصرف) با اين كار مي توان از مواد اوليه نامرغوب كه كيفيت چندان مناسبي ندارند در ساخت پانل هاي مركب ساختماني با خواص كاربردي مطلوب استفاده نمود .

ضريب جهت ذرات =  =-------------

مسلمي (1974) خرده چوبهاي كوتاه وضخيم در مقايسه با ذرات بلند و نازك با چسب ثابت IB پانل ها را بهبود مي دهند . دليل سطح ويژه پایین  اين ذرات كه با چسب مقدار زیاد رزين ، مقاومت كششي عمود به سطح را افزایش می دهد  . ذرات ضخيم و كوتاه كه در لايه مياني بكار مي روند چسب بیشتری  دريافت کرده و در نتیجه  چسبندگي بهتر  ايجاد و بهبود مقاومت لايه مياني تخته

اصولاً لايه هاي سطحي تخته متراكم تر از لايه مياني اند و دانسيته بالا  دارند . با توجه به نوع خرده چوبها در اين لايه ها و  بالاي آنها ، مقدار مصرف رزين در سطوح تخته بالا است . لذا خرده چوبهاي نازك و بلند در سطح قادراند سطوحي صاف و متراكم توليد و MOR و پايداري ابعاد تخته را افزایش دهند و بر عكس ذرات كوتاه و ضخيم تخته هايي با مقاومت خمشي و پايداري ابعاد پایین و چسبندگي داخلي بالایی  توليد مي كنند . توجه به ساخت تخته هاي لايه اي به منظور داشتن همزمان لايه هاي سطحي و مياني خوب . در سطح خرده چوبهاي نازك با و   تنش هاي خمش حداكثر و MOR بالا . در لايه مياني خرده چوب ضخيم با s پایین و  پایین  مقاومت تخته به تنش داخلي بالا است .

اهميت فرم هندسي از دو جانبه قابل پيگيري است .

موارد مورد تاثير از فرم هندسي خرده چوبها : گونه چوبي ، نوع و مقدار رزين ، مواد افزودني ، ساختار كيك و شرايط پرس

1- انتخاب ماشين آلات و تجهيزات توليد شامل : وسايل انتقال خرده چوبها ، سيستم هاي درجه بندي ، خشك كن (ذرات ريز سريعتر و ذرات درشت ديرتر خشك مي شوند ، نايكنواختي خشك شدن)، چسب زن ، فرمينگ و حتي پرس . ميزان باز شدن دهانه پرس ، سرعت بسته شدن پرس

2- همبستگي فرم هندسي ذرات و خواص كاربردي تخته :

٭خواص مكانيكي مثل MOR ، كشش موازي با سطح ، IB (كشش عمود به سطح) و توان نگهداري ميخ و پيچ

 ٭ كيفيت سطح : صافي و تراكم سطح و لبه ها . پرداخت سطح تخته و چسب زني و روكش كردن را تحت تاثير قرار مي دهد .

٭ عكس العمل تخته به رطوبت ، در حالت بخار يا مايع و تاثير اين عامل بر ابعاد خواص مكانيكي و كيفيت سطح تخته

٭ رفتار تخته در ماشين كاري مثل برش ، سوراخ كردن ، رنده، شيار زني ، پروفيل زني ، فرم دادن و سنباده زني

انواع مواد اوليه مصرفي براي ساخت پانل با توجه به تاثير بر MOR

به ترتيب از MOR كم به زياد

٭(ضعيف ترين) گرد سنباده و خاك اره- پوشال خشك خرد شده با آسياب چكشي پوشال مرطوب خرد شده با آسياب چكشي - چوب خشك خرد شده با آسياب چكشي - چوب مرطوب خرد شده با آسياب چكشي فيبر و انواع مواد فيبري

٭ (بهترين) تراشه هاي حاصل از چوب ماسيو خشك تراشه هاي حاصل از چوب ماسيو مرطوب  مثالي از اين خواص تخته ساخته شده با انواع خرده چوبهاي بلوط .

نوع چسب و مقدار آن در لايه هاي كيك

چسب هاي مصنوعي امروزه براي هر كارخانه اي با توجه به نوع محصول طراحي وساخته مي شوند . چسب و مواد شيميايي 10%  ماده مورد نياز و خرده چوب 90 % آنرا تشكيل مي دهد در حالي كه چسب 35-40 % را در بر دارد .

چسب هاي مصنوعي دو گروه دارند : 1- ترموپلاستيك : گرما نرم  -مبلمان ، صحافي ، كفاشي ،‌زهوار تخته خرده و .... هات ملت  P.V.A دور ريز ندارد .

2- ترموست : گرما سخت (گرما گير) ، يك بار مصرف اند ، دور ريز و ضايعات دارند .

انواع چسب هاي ترموست مصرفي در صنايع توليد فراورده هاي مركب (كمپوزيت ، تخته خرده و غيره)

چسب اوره فرمالدئيد (UF) (غير از اولي بقيه مقاوم به آب اند)

چسب ملامين فرمالدئيد(MF)

چسب فنل فرمالدئيد (PF)

چسب رزرسينول فرمالئيد (RF)

كاربرد چسب هاي فوق الذكر :

تخته لايه سوزني برگان : چسب فنل  - در پهن برگان فنل ، اوره و ملامين

تير ها و ستون هاي لايه اي : چسب فنل و رزرسينول

تخته خرده چوب براي مصارف داخلي : اوره ، مصارف خارجي ، فنول و ايزوسيانات

تخته فيبر MDF : اوره ملامين و فنل

تخته فيبر عايق : فنل يا اوره

تخته فيبر سخت : PF

افزايش مصرف چسب : بهبود خواص تخته ها

ميزان مصرف چسب :

متناسب با نوع چسب تغيير مي كند . اين مقدار تاثير مثبت ب نوع مقاومت تخته دارد . چسبهاي اوره مقدار مصرفشان بيشتر از چسب هاي فنوليك است .

مقايسه دوام رزين هاي ترموست وقتي از طول زمان در شرايط جوي قرار مي گيرند .

خصوصياتي از چسب كه در ساخت آن و توليد پانل ها مهم است :

مدت نگهداري ، ويسكوزيته ، مواد جامد ، جريان( رواني ) ، ظرفيت بافري ، PH ، سرعت گيرايي (پليمر شدن ) سازگاري با مواد افزودني ، قابليت رقيق شدن ، كارايي چسبندگي ، رنگ ، دوام ، مواد پركننده، چسبناكي (Tack)

٭رزين هاي مايع در شرايط خنك : مدت نگهداري بالا ، با افزايش دما ويسكوزيته کاهش پیدا می کند .

نگهداري به شكل پودر

٭ ويسكوزيته چسب دو زمان كنترل مي شود 1- دريافت چسب 2-مصرف . حد مناسب 100 تا 500 سانتي پواز

امولسيون موم مايع چسب را رقيق و ويسكوزيته را کاهش می دهد  : افزايش مقاومت به آب تخته (رقيق شدن يعني كاهش ويسكوزيته يا غلظت)

دما موثر است بر ويسكوزيته

٭ آزمون ويسكوزيته رزين هاي مايع با آزمايش توسط ويسكومتر يا فنجان دین 100 مايع چسب در داخل آن ريخته شده و زمان تخليه اندازه گيري مي شود .

٭ زمان ژله اي شدن (ژل تايم) نشان دهنده زمان پليمر شدن است . 2 چسب آماده داخل لوله قرار گرفته و لوله در ظرف آب جوش قرار مي گيرد ، زمان كنترل مي شود تا چسب حالت ژله اي پيدا كند . شاخصي از مرحله پرس است . چسب لايه مياني زمان ژله اي شدن كوتاه و لايه سطحي ژل تايم بلند مدت تر . براي كوتاه شدن شدن ژل تايم 1- افزايش حرارت  2- افزايش كاتاليزور

٭ مواد جامد

 تغيير مواد جامد ، تغيير ويسكوزيته ، زياد بودن مواد جامد ، غلظت رزين بالا . مشكلاتي را در رابطه با توزيع چسب : كم بودن مواد جامد ، در مرحله چسب زني آب زيادي به خرده چوبها اضافه مي شود مواد جامد بايد در حد اپتيمم باشد . مواد جامد براي ساخت صفحات فشرده 60 تا 65 درصد براي UF و 40 تا 50 براي PF

اندازه گيري : وزن كردن مقدار كمي  در يك ظرف مقاوم به گرما در كوره تا رسيدن به وزن ثابت . پس از خشك شدن رزين وزن آن اندازه گيري و مقدار مواد جامد با رابطه زير تعيين مي شود.

وزن رزين بعد از خشك شدن  ميزان مواد جامد به درصد

رواني زياد چسب ، كاهش مقاومت تخته ها به خاطر نفوذ زياد رزين به درون تخلخل چوب وكاهش رزين در سطح تماس خرده چوبها

انواع چسب ها :

٭ رزين هاي آمينوپلاست UF،‌MF ، MUF ، تخته خرده ، MDF

٭ رزين هاي پلي فنوليكPF،RF ضد آب ، براي شرايط جوي مناسب اند .

٭ رزين هاي غير آلي يا سنتزی مثل TF تانن فرمالدئيد ،‌با بحران انرژي از 1973 رواج يافت كه از مواد غير نفتي استفاده كنند . يكي از آنها ليكور

 

چسب اوره فرمالدئيد UF :

بي رنگ است ، ارزان ، كاربردش راحت ، در مقابل رطوبت كم دوام ،گاز فرمالدئید متساعد ، سرطان زاست .

ساخت چسب : اوره + فرمالدئيد . در داخل رآكتور مي ريزند و PH را در حالت قليايي كنترل مي كنند . PH=8-8.5 . و مقداري سود اضافه مي شود . دما در حدود 75 درجه در نظر گرفته مي شود ، بعد از تقريباً 60 دقيقه PH=5-5.1 كنترل و دما به 80 درجه و در حدود 5/1 ساعت حرارت مي بيند . رآكتور : ظرفي دو جداره است كه مي توان در داخل آن دما را كنترل (گرم يا سرد) كرد .

كارخانه چسب شيراز :

PH=8-8.5 مواد جامد چسب 65-60 ويسكوزيتهcp  350-250

دانسيته چسب  27/1-26/1 زمان ژله اي شدن 50-40 ثانيه مدت نگهداري چسب 7 ساعت به چسب اوره حتما بايد كاتاليزور (هاردنر) اضافه كرد . مثل كلروآمونيوم ، سولفات ، فسفات ونيترات آمونيوم ،کلرو منيزيم و نمك هاي الكانو لامين هم استفاه مي شود . به كندي محيط را اسيدي مي كنند . گيرايي زود هنگان را كاهش مي دهند .

نسبت مولي  -  ‌   امروزه:   

رزين هاي با F بالا: 8/1 تا 2 . رزين هاي با F كم : 2/1- 6/1 . متداول امروزي 6/1 -4/1

چسب اوره پودري توليد مي شود ،‌يكسان نگهداري مي شود .در لايه سطحي تخته چسب زیاد،  PH اسيدي كمتر ، زمان ژله اي شدن بیشتر ، لايه مياني چسب کمتر ، زمان ژله اي شدن کمتر، و PH اسيدي بالاتر . زماني كه كاتاليزور NH4CL با فرمالئيد مخلوط شود و واكنش دهد

 

اسيد به آرامي آزاد مي شود و زمان نگهداري چسب طولاني تر مي شود .

فرمالئيد + اوره

اوره برجسته ترين عنصر رزين هاي آمينه با ساختماني شيميايي

توليد اوره : در توليد اوره آمونياك اساسي است . اوره از واكنش دي اكسيد كربن و آمونياك توليد مي شود وقتي كه در دماي 135 تا 200 درجه و فشار 70 تا 230 اتمسفر توليد مي شود . در اين حالت يك محصول حد واسط بنام کرمابات آمونيوم ، مطابق فرايند زير اوره را بوجود مي آورد

 توليد فرمالدئيد : از متانول يا الكل متيليك كه از مونواكسيد كربن و هيدروژن يا گاز طبيعي توليد مي شود بدست مي آيد . اين مواد به روش هاي مختلف توليد مي شوند كه يك روش       

                                                            متانول                                         

                                                              فرمادئید
آسان ترين روش توليد اوره فرمالدئيد وقتي رخ مي دهد كه اوره و فرمالدئيد با نسبت هاي مولی يكسان مخلوط شوند .

چسب ملامین  فرمالدئيد :

از چسب ملامين براي اصلاح چسب اوره استفاده مي شود . UF+MF %30 چسب اصلاح شده (تقويت شده)

كاربرد : در ساخت محصول فرميكا بكار مي رود در اين حالت لايه سطحي ، روكش ملامينه است كه آغشته به چسب ملامين است . روكش ملامينه كاغذ آغشته به چسب ملامين است كه در ورزاليت و كابينت سازي بكار مي رود . لايه زيرين فرميكا آستر است .

فيبر صنعتي : تعدادي كاغذ آغشته به چسب فنل را به هم مي چسبانند كه به آن فيبر صنعتي گويند .

چسب ملامين كاملا بي رنگ است كه براي روكش ملامينه استفاده مي شود . كاربرد مهم آن روكش مصنوعي (ملامينه) است . روكش هايي كه روي سطوح مي چسبانند . 1- چسب ملامين را روي سطح كاغذ اسپري كرده و زيرش را چسب اوره مي زنند .2- روكش ملامينه خود چسب را بكار مي برند. چسب ملامينه براي پليمر شدن نياز به حرارت  و در كل حرارت زير  دارد درحالي كه براي اوره بالاي  و حد مناسب  مورد نياز است .

ملامين بر خلاف اوره نياز به كاتاليزور ندارد . چسب ملامين اكثراً بصورت مايع است . پودر ملامين هم ثبات بيشتري دارد . چسب ملامين مايع نسبت به اوره مايع بي ثبات تر است ، و نگهداري آن مشكل تر است .

چسب ملامين مقاوم به آب و حرارت است به مواد شيميايي قليايي واسيدي ضعيف مقاوم است . اتصالاتش بسيار سخت و شكننده است اگر روكش ملامينه را در نظر بگيريم در مقابل ضربه مقاومت دارد ولي در شرايط جوي دوام آن از فنل فرمالدئيد كمتر است . چون بي رنگ است با كيفيت تلقي شده و مي تواند بعنوان يك لايه شفاف و محافظ بكار رود .

چسب فنل فرمالدئيد :

بيشترين مصرف را پس از اوره دارد رنگ قهوه اي روشن دارد ، دوامش در شرايط جوي بالا است

امتيازات : با آن تخته اي ضد آب مورد مصرف در بيرون ساختمان توليد مي شود . اتصالات آن انعطاف پذير است . به حرات و آب مقاوم است . مقاومتش به حرارت خيلي بيشتر از ملامين است مقاومت الكتريكي بسيار بالايي دارد كه در ساخت فيبر صنعتي مي تواند بكار رود .

كاربرد : تخته هاي ساختماني و تخته بندي ماشين آلات براي پليمر شدن نياز به دماي بالاتري دارد  - دماي مناسب  . پرس بايد تا اين حد گرم شود و كار هم احتياج به حرارت بالا دارد .

چسب فنل فرمالدئيد دو نوع است :

از چسب هاي پلي فنوليك مقاوم به آب و عوامل جوي ، مقاوم به اسيدها و باز هاي ضعيف و به حرارت و حلال هاي آلي .

معايب رزين هاي فنوليك در مقايسه با رزين هاي آمينوپلاستيك :‌

 سرعت پليمريزاسيون كه زمان پرس طولاني ، مدت نگهداري كوتاه ، قيمت زياد ، تركيب با برخي مواد افزودني مثل امولسيون هاي مومي (پارافين) و رنگ تيره كه لكه شدن سطح تخته . البته برخي اصلاح شده ، مصرف كاتاليزورها ، در نتیجه کاهش زمان پرس ، رنگدانه هاي سفيد ، و کاهش لكه

PF مقاومت الكتريكي بسيار بالا ، در دماي  با فيلر پودر چوب ثابت دي الكتريك 8/0. مقاوم به رطوبت درصد جذب آب (؟؟؟؟) 4/0 تا 9/0 درصد جذب صدا . PF پليمر شده جرم ويژه 2/1 تا 3/1 ضريب انکسار 6/1 ، گرماي ويژه 5/0 ( )

مطالعات انجام شده در مورد استفاده از كاتاليزورهاي قليايي و اسيدي وتغيير نسبت فنل و فرمالدئيد منجر به تهيه دو دسته از رزين هاي پلي فنوليك با نام تجاري 1- رزول 2- نوولاك گرديد .

فنل + فرمالدئيد با نسبت فرمالدئيد بالا ، در مجاورت كاتاليزور قليايي رزول حاصل مي شود .

ملکول های  رزول گروه هاي واكنش پذير متيلول  دارد . در اثر حرارت و بدون افزودن كاتاليزور در نتیجه متراكم شده و ملكول هاي بزرگ . اولين واكنش بين فنل و فرمالدئيد فراورده هايي مانند اورتو و پارامنومتيلول فنل مي دهد .

چون پليمريزاسيون چسب رزول شرايط قليايي ، قليائيت رزين ، افزايش جذب آب تخته ها و كاهش پايداري آنها .

 رزين هاي نوولاك با كاتاليزور اسيدي و نسبت فرمالدئيد كم توليد مي شوند . بيشتر در فرايند قالب گيري .

نياز به كاتاليزور چون گروه هاي متيلول واكنش پذير ندارد كاتاليزور بيشتر ،

رزول  بصورت مايع تهيه مي شود با كاتاليزور و در محيط قليايي تهيه مي شود .نسبت فنل به فرمالدئيد

نوولاك بصورت جامد (پودر) تهيه مي شود و در محيط اسيدي توليد مي شود .

چسب فنل پودر در ساخت تخته تراشه ، قبل از مصرف بايد پارافين را بصورت مذاب روي آن اسپري كرد .

مواد افزودني

1- موادي : افزايش مقاومت و دوام تخته كه شامل مواد ضد آب ، مواد حفاظتي ، مواد ضد آتش

2- شيميايي : كنترل فرايند توليد

3- مواد ضد آب : عامل آهار زني  Sizing (موم ها)

شاخص ترين آن پارافين براي كاهش جذب آب و واكشيدگي تخته مصرف مي شود . بر حسب نوع تخته 1-5/0 الي 25/1 % از پارافين استفاده مي شود . اگر زياد از حد بكار رود مقاومت ها را در مورد برخي گونه هاي خالص کاهش می دهد . مواد حفاظتي و ضد آتش هم براي بهبود كيفيت تخته اضافه مي شوند .

مزاياي مصرف مواد افزودني : افزودن مقاومت به رطوبت ، بهبوداتصال بين خرده چوبها و الياف ، افزايش مقاومت به آتش و عوامل بيولوژيك ، رنگ پذيري بهتر ، تنظيم PH سيستم چسب با خرده چوبها ، كنترل سرعت پليمريزاسيون ، عدم چسبندگي تخته به صفحات فلزي.

مهمترين ماده موم يا عامل آهار زني ، ساير موارد: مواد حفاظتي ، ضد آتش ، كاتاليزورها ، و مواد بافري .

در مقابل محدود : امولسيون موم مانع موثر در برابر نفوذ آب در تخته ، پايداري ابعاد در برابر رطوبت بخصوص در تماس مستقيم و كوتاه مدت با آب البته افزايش مواد روغني در موم سبب بروز مشكلاتي در بتونه كاري ، رنگ زني سطح تخته و روكش كردن آن مي شود .

مصرف موم در نتیجه اثر زيادي بر جذب آب و پايداري ابعاد در دراز مدت در معرفي آب ندارد .

موم مخلوطي از هيدروكربورهاي جامد با وزن ملكولي نسبتا زياد است كه بعنوان محصول فرعي پالايش و يا عمليات تقطير نفت خام به دست مي آيد .

سه گروه موم قابل تشخيص است :

 موم هاي پارافيني : نقطه ذوب  

موم هاي مياني نقطه ذوب حدود

موم هاي ميكروكريستالين :

موم هاي ميكروكريستالين نقطه ذوب بالاتري داشته و كم تر بدست مي آيند . موم هاي پارافيني داراي ملكول هاي سوزني و بلند بوده و نقطه ذوب پايين تري دارند لذا براي آهار تخته بهتر است . نقطه ذوب پايين تاثير زيادي بر فرايند آهار زني دارد .

موم ها در دماي كم تبخير شده و وارد خلل و فرج چوب شده و سطوحي روي آنها ايجاد مي كنند . در ساخت تخته خرده ، تخلخل دو گروه است  . يكي تخلخل خود چوب (فضاي سلولي و حفره سلولي) و ديگري تخلخل بين ذرات است .

نفوذ اين مواد مانند امولسيون پارافين ، مولكول هاي پارافين درشت اند و در فضاي هاي داخلي سلول نمي توانند نفوذ كنند البته اينها در پرس و تحت تاثير گرما و فشار تبخير شده و در فضاي بين ذرات به خوبي نفوذ كرده و پوشش خوبي روي ذرات ايجاد مي كنند .

تماس آب با تخته ابتدا به فضاهاي بين ذرات وارد مي شود . در كوتاه مدت مخرب نيست .

اگر تخته در معرض رطوبت نسبي بالا قرار گيرد ، رطوبت مي تواند در فضاي داخل سلولي نفوذ مي كند كه پارافين نتوانسته در آنجا سطوح را آغشته كند .

مثال در مورد مصرف پارافين و گونه چوبي :

ميزان مصرف : صنوبر ها : 75/0 تا 25/1 درصد . دوگلاس : 25/0 تا 5/0 درصد . براي راش 1% مقاومت به نفوذ آب بالا ولي MORو IB

اثر دانسيته تخته در كارايي پارافين :

مقدار آبي كه در پانل هاي چوبي نفوذ كرده و جذب مي شود معمولا با دانسيته آنها نسبت عكس دارد . پانل هاي با دانسيته پايين با فرض ثابت بودن ساير متغير ها فضاي خالي بیشتر بين ذرات خرده چوب دارد در نتیجه بيشتر رطوبت جذب مي كنند .

 

با افزايش D تخته ، کاهش  فضاي خالي بين ذرات در نتیجه مقدار کمی آب به داخل تخته نفوذ مي كند ، در كوتاه مدت مقاومت پانل هاي چوبي با D بالا در برابر نفوذ آب افزایش و بهبود می یابد . اما با قرار گرفتن اين محصول در شرايط تعادل (زمان طولاني) اين منحني واژگون مي شود  چون تخته سنگين تر ماده چوبي زیادی دارددر نتیجه در دراز مدت امكان بيشتر براي واكشيدگي و جذب آب دارد .

با دسته بندي تخته هاي گرم، ايجاد آهار موم و گسترش آن ، رفع عدم توزيع مناسب موم . وقتي دسته بندي تخته ها در دماي بالاتر از نقطه ذوب موم به حد كافي ادامه يابد موم جريان يافته و آهار زني موثر امكان پذير مي گردد.

آهار موم به دو صورت با خرده چوبها مخلوط مي شود . 1- موم مذاب و امولسيون موم . اين ها باشرايط مناسب آهار يكسان ايجاد مي كنند ولي امولسيون توزيع حجمي مناسب تر ذرات موم را بدنبال دارد و كارايي بيشتر دارد . در اكثر كارخانه ها شرايط نامطلوب دما كاربرد موثر موم مذاب را دچار اختلال كرده است .

هنگاميكه دماي پرس در حد مطلوب بوده و فشار ماكزيمم به تخته اعمال گردد . توزيع موم به نحو موثري صورت گرفته و اينك آهار زني بهبود مي يابد . پانل هايي كه از خرده چوب هاي درشت و ضخيم با دانسيته كم ساخته مي شوند تمايل بیشتری  به جذب آب چون ذرات رزين حاوي موم به اين خلل و فرج وارد شده و بدون مواجهه با فشار زياد در معرض دماي پرس پليمر مي شوند . اگر 4-1 دوره تخته ها در دماي   باقي بمانند موم در سطح وسيع منتشر شده و كارايي آن بیشتر می شود . اما وقتي از UF استفاده مي شود اين امر منجر به كاهش مقاومت هاي تخته مي شود و فضاي زيادي لازم است . سيستم هاي خنك كننده در كارخانه وجود دارد بعد از پرس كه نتيجه آن كاهش آشكار كيفيت آهار زني است .

مواد حفاظتي :

صفحات فشرده مدت طولاني در معرض عوامل جوي در نتیجه مستعد حمله عوامل مخرب بيولوژيك مثل قارچ و حشره . نوع رزين در اين ؟؟؟؟؟؟ موثر است تخته هاي ساخته شده با UF مستعد حمله قارچ ها . تخته هاي حاصل چسب PF تا حدودي مانع رشد قارچ ها .

تخته هاي حاصل از UF خسارات از طرف موريانه ها پس بايد تيمار حفاظتي شوند . شرايط تهاجم قارچ ها : دما ، رطوبت ، نور ، 

 دما  فعال اند ، رطوبت 25 تا 40 درصد ،

 رشد قارچ ها . انواع قارچ هايي كه مي توانند به پانل هاي چوبي صدمه بزنند : قارچ هاي آبكشي ، قارچ هاي سرداب (معدن)و قارچ هاي ؟؟؟؟؟؟(كپك)در نتیجه انواع پوسيدگي هاي سفيد و قهوه اي را ايجاد مي كنند .

مواد حفاظتي نبايد PH چسب را تغيير دهند چون از آنها مواد و نمك هاي قابل حل در آب ،‌تركيبات روغني و مواد نمكي روغني .

مهمترين مواد قابل حل در آب : تركيبات روي ، بور، جيوه، نمك هاي فلوئور مثل فلوئورورسيليسیم ، فلوئورورقليايي با نیترو فنیل فلوئورورقليايي محتوي بی کربنات با دی نیترو فنل ، کروئوزوت و کلرو نفتالین ، از گروزه ترکیبات روغنی .

يكي از موثر ترين مواد حفاظتي پانل ها ، پنتا كلروفنل يا نمك سديم ، آلالین  پنتا كلروفنات سديم است . ميزان مصرف 25/0 تا 2 درصد وزن خشك خرده چوبها  ، مواد حفاظتي و ضد آتش
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:56  توسط رضا قنبری  | 

تخته خرده چوب
صنعت تخته خورده چوب يكي از صنايع جديد است و در مقايسه با صنايع تخته فيبر وتخته چند لايه قدمت چنداني ندارد. اين صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضايعات چوبي اعم از سه ريال شاخه ها، و مازاد مزارع پنبه وغلات، كتان و كنف و ديگر گياهان چوبي در رديف مهمترين صنايع وابسته به چوب قرار دارد.
صنعت تخته خورده چوب يكي از صنايع جديد است و در مقايسه با صنايع تخته فيبر وتخته چند لايه قدمت چنداني ندارد. اين صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضايعات چوبي اعم از سه ريال شاخه ها، و مازاد مزارع پنبه وغلات، كتان و كنف و ديگر گياهان چوبي در رديف مهمترين صنايع وابسته به چوب قرار دارد. تعدادي از واحدهاي توليدي تخته خرده چوب در ايران عبارتند از : نكا چوب، شموشك و شهيد باهنر گرگان، نئوپان گنبد، و ........

تعريف تخته خرده چوب:
تخته خرده چوب فرآورده چوبي صفحه اي شكل است كه از مخلوط خرده چوب با ساير
مواد ليگنو سلولزي و مواد چسبنده به كمك فشار و حرارت دادن ساخته مي شود
 
طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس كردن )
تخته هاي حاصل از پرس صفحه اي(صاف) : در اين روش جهت طول ذرات تشكيل دهنده كيك تخته خرده چوب به صورت اتفاقي مرتب شده است. اين تخته از نظر شكل مقطع (ساختمان نيمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از: تخته هاي يكنواخت يا يك لايه، تخته هاي سه لا (شكل_1) تخته هاي ريزش تدريجي(بدون لايه مشخص) (شكل_2) وتخته هاي چند لا (شكل_3)

تخته هاي حاصل از پرس غلتكي(پرس بي انتها):
در اين روش غلتكهاي پرس ثابت اند و فقط حركت چرخشي دارند، كيك تخته خرده چوبها از بين غلتكها عبور مي كند و به ضخامت تنظيم شده(فاصله بين دو غلتك بالا و پايين) در مي آيد در اين روش مي توان تخته هاي يك لا، سه لا، ريزش تدريجي و چند لايه توليد كرد

تخته هاي توليد شده با پرس قالبي(قالب گيري شده ): تفاوت اساسي اين روش با ساخت تخته خرده چوب با پرس صفحه اي در شكل ظاهري صفحه پرس است. صفحات اين پرس به شكلهاي بر جسته، فرو رفته، انحنا دار، و يا پروفيل دار ساخته مي شود و تخته هايي با شكل هاي مختلف به وجود مي آورند: ماند صفحات ورزاليت

طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگي سطح(رويه):
بر اين اساس، تخته خرده جوب به چهار دسته تقسيم مي شوند.
تخته خرده چوب بدون روكش : كه به دو صورت سنباده شده وجود دارد اين تخته بيشتر در مصارف عمومي و جاهايي كه در معرض ديد شديد، مانند: سقف كاذب، طبقات داخلي كمد مورد استفاده قرار مي گيرد

تخته خرده چوب با روكش طبيعي(چوبي):
براي تزيين و زيبايي سطوح تخته خرده چوب مي توان از آن روكش هاي چوبي (طبيعي) مانند: گردو، راش، .... استفاده كرد. اين تخته بيشتر در جاهايي كه تزييين سطوح مورد نظر باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد، مانند: دكوراسيون داخلي، صفحه ميز و كابينت

تخته خرده چوب با روكش مصنوعي:
سطوح اين نوع تخته خرده چوب ها به وسيله روكشهاي مصنوعي (كاغذ آغشته به چسبهاي مصنوعي) پوشيده مي شود. سطح حاصله با توجه به نوع كاغذ مصرفي(ساده، رنگي، نقش دار) يا داراي نقوش مختلفي از چوب باشد. از اين تخته در مكانهايي كه حرارت و رطوبت زياد باشد مي توان مصرف كرد، مانند: ديوار حمام و رختكن، ميز رستورانها، كابينت آشپز خانه

تخته خرده چوب لعاب دار(لاك كاري شده):
سطوح اين نوع از تخته ها، توسط يك لايه رنگ آغشته به مواد حفاظتي و ضد رطوبتي پوشيده مي شود و بر حسب مورد مصرف ممكن است يك سطح يا هر دو سطح آن لاك كاري شودر،اين تخته در ديوارهاي آشپزخانه،حمام، سرويسهاي لابراتورها و موارد ديگر مصرف مي شود
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:54  توسط رضا قنبری  | 

بدخوب 

دستگاه سه كاره:

از جمله دستگاههايي كه بيشترين كاربرد را در كارگاهها و كارخانجات صنايع چوب دارد مي توان دستگاه سه كاره را نام برد. اين دستگاه خود شامل سه دستگاه،  كف رند، اره مجموعه اي (اره گرد) و كم كن افقي مي باشد كه در اين پروژه به تفكيك هر كدام از دستگا هها شرح داده مي شود.
 برش چوب با حركت دايره اي و دوراني اره

براي برش چوب هاي ماسيو(توپر)در راه الياف چوب و كناره بري گرده بينه هاي كم قطر و قطع عرضي چوب(كله بري) و انجام برش هاي موازي با اره چند تيغه و تبديل تخته ها به زهوارهاي باريك و همچنين قطع كردن چوب با زواياي مختلف و فارسي بري و دوربري كردن صفحات و تقسيم صفحات به ابعاد كوچكتر از بريدن با حركت دوراني تيغه اي اره(اره هاي مجموعه اي) استفاده مي كنند .

ماشين هاي اره ي مجموعه اي(Circular Saw Machines)

ماشين هاي اره ي مجموعهاي در انواع مختلف موجود است و در 99% كارخانه هاي صنايع چوب از قبيل كارخانه هاي چوب بري ، تخته لايي ، روكش،فيبر، تخته خرده چوب ، پاركت ،مبل ،در و پنجره سازي و غيره مورد استفاده واقع م يشود . در برخي از كارخانه ها چند نوع آن و در برخي مثلا" در كارخانه ي چوب بري انواع اره هاي مجموعه اي ميزي ،اره ي مجموعهاي پاندولي يا كشويي(راديال) و همچنين در كارخانه يتخته خرده چوب اره ي مجموعهاي قطع كن و دور كن مورد استفاده قرار مي گيرد . به طور كلي اسم اين ماشين ها مشتق از تيغه ي اره اي است كه روي آن بسته و عمل برش را انجام مي دهد . اين تيغه به صورت يك صفحه گرد دندانه دار مي باشد كه دندانه ها در پيرامون دايره صفحه قرار مي گيرد اين اره به نام اره مجموعه اي يا اره گرد معروف است و شايد اسم اين تيغه نيز بر وجه تشابه آن به سيني يا مجمعه ي فلزي كه در منازل وجود داشته (يك ورقه فلزي گرد شده كه در اطراف آن كنگره بوده )مي باشد .شكل هاي(1-4) نمونه هايي از آن را نشان مي دهد .

ماشين اره ي گرد (مجموعه اي) ميزي(Circular Saw With Sloped Band)

مشخصات يك ماشين اره گرد(مجموعه اي) ميزي در شكل نشان داده شده است .

مخترع يا سازنده ي ماشين اره ي مجموعه اي به درستي مشخص نيست ولي تاريخچه ي آن نشان مي دهد اين ماشين در سال 1777 در انگلستان به طور ناقص ساخته شد . امروزه مي توان گفت يكي از كامل ترين ماشين هاي صنايع چوب محسوب مي شود و كارخانه هاي سازنده از يك طرف سعي در تغيير سيستم هاي موجود در جهت رقابت و جذب بازار فروش با ايجاد تغييرات لازم در دقيق تر شدن انجام كار و صرف نيروي كمتر و از طرفي ايجاد تغييرات چشمگير در ساخت تيغه هاي اره ي مجموعه اي با افزايش عمر تيغه ، دقت عمل و غيره ، مي نمايند .

امروزه ماشين اره ي گرد در سطح وسيعي در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد . ماشين هاي بزرگ با قطر تيغه بيش از 3 متر در كارخانه هاي چوب بري بزرگ براي برش عرضي قطع هاي گرده بيشه ها مورد استفاده قرار مي گيرد . اما به طور عمده ، اره هاي گرد در تبديل الوار به قطعات كوچك تر و مراحل پاياني و تبديل چوب، كاربرد ويژه اي پيدا كرده است، به طوريكه بدون اين ماشين ،صنعت چوب دچار مشكلات فراواني مي شود .

ماشين اره اي مجموعه اي ميزي يا ماشين  اره اي گرد ميزي

اين ماشين براي برش هاي طولي و عرضي در تخته ها، الوارهاي و بلو ك هاي بريده شده و همچنين براي كنشكاف زدن ، دو راهه زدن چوب و برش با زواياي مختلف استفاده مي شود و از نظر ايجاد برش با زواياي مختلف به دو صورت ساخته مي شود : در نوع اول صفحه، متحرك بوده و حول محوري تا 45 درجه گردش مي نمايد و در نوع دوم ، تيغه اره نسبت به خط عمود از 45- تا 45+ درجه، تغيير زاويه مي دهد .

بايد توجه كرد كه هر چه قطر تيغه ي اره بيشتر باشد تعداد دور آن كمتر خواهد بود و تعداد دور براي سرعت برش هاي مختلف در اره هاي گرد تا قطر 60 سانتي متر براي ماشين هاي اره ي مجموعه اي طبق (1-4) محاسبه م يگردد.

اجزاي تشكيل دهنده اين ماشين عبارتند از:

1-    صفحه، كه معمولا" از چدن سطح صيقل ساخته مي شود . روي آن موازي با تيغه ي اره، شيار گرات در آورده شده و يك دستگاه گونياي متحرك با زبانه ي فلزي گرات در مواقع لزوم داخل آن براحتي حركت مي نمايد و براي برش عرضي چوب يا با استفاده از وسيله ي كمكي براي كناره بري از آن استفاده مي كنند . در وسط صفحه شكافي به عرض دو برابر ضخامت تيغه اي اره وجود دارد كه معمولا" در سطح صفحه جهت كاهش سطح تماس چوب به صورت شيارهاي كم عمق به موازات تيغه ايجاد مي شود .

جدول (1-4) جدول تعداد دور به نسبت قطر تيغه ي اره و قدرت مورد نياز

قطر تيغه ي اره

mm
    

سرعت برشm/Sec
    

قدرت مجاز

موتور

ps

40
    

50
    

60
    

70

تعداد دورu/min براي تيغه ي اره به نسبت قطر و سرعت برش

200
    

3820
    

4775
    

5730
    

6685
    

5/1

250
    

3055
    

3820
    

4585
    

5345
    

2

300
    

2545
    

3185
    

3820
    

4455
    

5/2

400
    

1920
    

2390
    

2870
    

3350
    

3

500
    

1530
    

1910
    

2290
    

2670
    

4

600
    

1270
    

1590
    

1910
    

2225
    

5

2-    گونياي اصلي ماشين كه از يك قطعه ي فلزي ريختگي با سطح كاملا" صيقل يافته ساخته شده و موازي با تيغه ي اره با استفاده از زبانه و قطعات فلزي كنار صفحه كه روي آن يك خط كش فلزي مدرج قرار گرفته قابل حركت و نزديك و دور شدن از تيغه بوده ، نسبت به سطح صفحه همواره 90 درجه و نسبت به لبه ي خط كش دار جلوي صفحه نيز 90 درجه مي باشد .

3-    تيغه ي اره به صورت دوار با قطر خارجي تا 60 سانتي متر براي اين نوع ماشين و قطر سوراخ وسط اره(DORN) تا 3 سانتيمتر مي باشد . اين تيغه روي ميله ي شفت ماشين قرار داده مي شود و براي جلوگيري از لرزش تيغه در هنگام برش به علت قطر زياد تيغه و ضخامت كم آن ، تيغه را از دو طرف به وسيلهدو كفشك يا پولك بزرگي كه قطر آن معمولا"  تا  قطر تيغه ي اره مي باشد مي پوشانند. در بعضي از تيغه ها كه قطر سوراخ تيغه بزرگتر از قطر شفت ماشين باشد، از واشر ضخيم مخروطي شكل براي ثابت كردن تيغه روي شفت استفاده مي كنند . سر شفت معمولا" به صورت پيچ مي باشد تا پيچ خلاف جهت گردش تيغه ي اره محكم گردد و خطر باز شدن آن هنگام عمل از بين برود. فرم و جنس و ساير مشخصات تيغه هاي اره ي مجموعه اي بعدا" توضيح داده مي شود .

4-    الكتروموتور- ماشين هاي اره ي مجموعه اي معمولا" از الكتروموتور با قدرت 5 اسب استفاده مي كنند كه با برق 3 فاز كار نموده ، دوراني معادل 2000 تا 7000 دور در دقيقه دارند . اين الكتروموتور بيشتر دور خود را به صورت غير مستقيم به تيغه ي اره با چرخ تسمه ذوزنقه اي متصل مي كند و اين كار به ندرت بدون واسطه انجام مي شود .

5-    ميز متحرك ماشين اره- براي بريدن چوب از راه عرض در ماشين هاي اره ي گرد از كشوي مخصوصي كه قطعه كار را با اتكا به جلوي تيغ هدايت مي كنند ، استفاده مي شود . در كنار صفحه ي اصلي بعضي از ماشين هاي اره ي گرد صفحه ي ديگري كه از زير به يك بازوي فولادي محكم شده است، وجود دارد . براي قطع كردن چوب ها از اين صفحه متحرك كه مانند كشو به جلو و عقب روي ريل كشيده مي شود ، استفاده مي گردد. چوب هاي بزرگ و صفحات سنگين را روي اين ميز گذاره و ميز سنگيني صفحات را به راحتي تحمل و عمل برش را آسان مي نمايد .

6-    حفاظ تيغه و گوه ي پشت آن – چوب ها بلافاصله بعد از قطع به نسبت رطوبت موجود در آن ها هم كشيدگي پيدا مي كند و باعث به هم نزديك شدن دو سر بريده شده ي چوب مي گردد . اين عمل در ماشين هاي اره ي مجموعه اي باعث تنگ افتادن تيغه  ي اره در شيار برش داده شده در پشت تيغه ي اره مي شود و اغلب خطرات ناشي از پس زدن چوب را به همراه دارد،به طوري كه تيغه چوب را به علت تنگ افتادن بلند كرده و به طرف برشكار پرت مي نمايد. براي جلوگيري از اين مسئله در پشت اره به فاصله1 سانتيمتر تيغه ي فنري گوه شكل از جنس فلز سخت نصب مي نمايند كه ضخامت آن معمولا" به اندازه ي ضخامت تيغه ي اره قبل از چپ و راست شدن مي باشد و براي اين كه اين گوه بتواند براي هر قطر تيغه ي اره مورد مصرف در ماشين مناسب باشد ، در مقر خود به صورت كشويي قابل حركت كردن به طرف بالا و پايين و جلو عقب مي باشد (شكل هاي 3-4 و 4-4)

دراره هاي مجموعه اي تا قطر 45 سانتيمتر براي جلوگيري از بالا زدن قطعه كار و همچنين پرتاب شدن خاك اره به چشم برشكار، بايد يك كلاهك محافظ به گوه وصل نمود كه جنس آن چوبي يا پلاستيكي مي باشد و به وسيله ي پيچي به سر گوه محكم و قابل حركت مي گردد. اين كلاهك در وسط قسمت تحتاني خود داراي كنشكاف يا شياري مي باشد كه عرض آن حدود دو برابر ضخامت تيغه و عمق آن تا 5/1 سانتيمتر است و در موقع قرار گرفتن روي تيغه ماشين اين شيار قسمتي از دندانه را تا ارتفاع  دندانه مي پوشاند .(شكل 5-4)

در ماشين هاي اره ي مجموعه اي كه تيغه ي آن بيش از 45 سانتيمتر قطر دارد ، استفاده از كلاهك محافظ مذكور به صورت مستقيم با نصب پايه اي به سقف كارگاه در بالاي ماشين اره انجام مي شود و يا با نصب يك پايه فلزي روي صفحه ي ماشين اره صورت مي گيرد .

7-    بالا و پايين بردن تيغه ي اره- تيغه ي اره ي مجموعه اي براي بالا و پايين رفت از ميله ي مارپيچ متصل به چرخ دنده مخروطي استفاده مي كند . حركت ميله ي مارپيچ با فرماني از كنار بدنه ي ماشين اره صورت مي گيرد و با گرداندن اين فرمان ، دنده ي مخروطي سر ميله با دنده ي ديگري روي ستون مقر اره ي مجموعه اي متصل شده و يا مارپيچ ميله با پيچ ديگري درگير شده و تيغه ي اره را به بالا و پايين براي برش ضخامت هاي مختلف هدايت مي كند . بايد توجه نمود كه همواره دندانه ي اره از سطح برش بالاتر قرار گيرد و اين تفاوت نبايد بيش از 5 ميليمتر باشد .

در زيرمشخصات يك ماشين اره ي مجموعه اي با ميز متحرك ذكر مي گردد .

قطر تيغه اره: 500 ميليمتر                                    ارتفاع برش عادي: تا 120 ميليمتر

ارتفاع برش درحالت 45 درجه: تا 90 ميليمتر      كج شدن تيغه ي اره: 5 تا 45 درجه

ابعاد ماشين

ارتفاع 800 ميليمتر، طول صفحه ي اصلي 1160 ميليمتر، عرض صفحه ي اصلي 1135 ميليمتر، طول صفحه ي متحرك فرعي 700 ميليمتر و عرض صفحه ي متحرك فرعي 325 ميليمتر است . بعضي از كارخانه ها ي سازنده ماشين هاي اره ي مجموعهاي كلاهك يا حفاظ روي تيغه ي اره ي مجموعه اي را در دو نوع چوبي و فلزي مي سازند. فلزي آن كه از جنس ورق و به صورت قوطي مي باشد ،تا عرض 155 ميليمتر، براي موقعي مناسب است كه با تيغه ي اره برش زاويه دار تا 45 درجه انجام شود . اما در مواقع عادي از حفاظ با عرض كمتر (حدود 26 ميليمتر) مي توان استفاده نمود .

شكل (5-4) حفاظ فلزي را با پايه ي قرار آن روي صفحه ي ماشين اره ي مجموعه اي نشان مي دهد . براي جلوگيري از آسيب ديدن دست و انگشتان در بريدن قطعات كوچك لازم است از وسايل كمكي از جنس چوب هاي سخت و محكم و بدون گره به شكل مناسب استفاده كرد . تعدادي از نمونه هاي آن در شكل (6-4) و طرز استفاده آن در شكل (7-4) نشان داده شده است .

بايد توجه داشت كه استفاده از ماشين اره ي مجموعه اي بدون به كار بردن كلاهك(حفاظ) و وه برش مذكور زماني مجاز است كه انجام كار با وجود اين دو وسيله ي محافظ غير ممكن باشد، مانند موقعي كه بخواهيم از وسط چوب شروع به بريدن كنيم و يا بخواهيم به چوب افزاري مانند گلويي و يا كنشكاف با تيغه ي اره بزنيم،تيغه ي اره در زير صفحه نيز بايد داخل قرار گيرد و معمولا" يك حفاظ فلزي در زير اره تا 10 سانتيمتر از قطر اره را مي پوشاند تا مانع خطرات احتمالي گردد. (شكل 8-4)

سيستم ميز و گونياي مدرج متحرك امروزه كاربرد اين ماشين را بسيار آسان و سرعت انجام كار را دو چندان گروه و ماشين هاي مجهز به سيستم فوق،مراحل تنظيم و راه اندازي سريعي دارند و زمان اندكي براي اين منظور صرف مي شود .

ماشين هاي اره ي مجموعه اي چند تيغه

در كارخانه چوب بري ،مبل،پاركت،جعبه سازي ، درو پنجره سازي و غيره نياز به كناره بري چوب ها و گاهي تبديل يك تخته به چند تخته كم عرض مي باشد . براي انجام اين كار از ماشين هاي اره ي مجموعه اي چند تيغه(شكل 10-4) استفاده مي كنند .اين ماشين ها كه در آن ها گاهي تا 20 عدد تيغه ي اره مجموعه اي هم زمان عمل برش را انجام م يدهند ، قادر است از يك طرف يك تخته يا الوار را گرفته و از طرف ديگر به تعدادي تخته كم عرض تبديل نمايد و بدين ترتيب در پيشبرد كار موثر باشد .

در كارخانه هاي بزرگ چوب بري از اين ماشين بيشتر براي كناره بري تخته هاي قطور و يا تقسيم كردن تخته هاي عريض به تعدادي تخته ي كم عرض استفاده مي كنند .

ماشين مته ي افقي

اين ماشين كه براي سوراخ كاري كندن كام (كنده كاري درچوب) از ان استفاده مي كنند ، دو نوع ساخته مي شود . در نوع اول سه نظام فقط حركت دوراني داشته و از جهت ديگر ثابت است ولي چوب با كمك ميز كشويي جلوي ماشين به راست و چپ، بالا و پايين و جلو و عقب حركت مي نمايد و در ابعاد مختلف مي توان با آن چوب را با عمق زياد كام كني نمود .شكل(2-7)

در نوع دوم سه نظام علاوه بر حركت دوراني مي تواند به جلو و عقب نيز حركت نموده و در عمق كام و سوراخ فرو رود . در اين حال چوب با وسايل و ابزارهاي نصب شده روي صفحه فلزي ماشين محكم شده ، قادر به حركت كردن به راست و چپ و بالا و پايين مي باشد . نمونه اين ماشين مته افقي در شكل (3-7) شاهده مي گرد.

نحوه انجام كار با ماشين مته ي افقي

براي ايجاد سوراخ كاري و يا كندن چوب قطعه كار را بعد از خط كشي روي صفحه فلزي ماشين قرار داده و با اهرم محكم كننده بعد از تنظيم آن به وسيله ي پيچ هاي نان داده شده در شكل بالاي صفحه ي ميز رابا فشردن دسته ي آن محكم مي نمايند .

لبه ي برجسته ي روي صفحه ي ميز، حكم گونيا را داشته و بايد قطعه كار كاملا" به آن تكيه داده شود . سپس به كمك فرمان حركت عمودي صفحه ، مته ي ماشين را روبروي محل خط كشي براي سوراخ قرار مي دهيم و بعد از قرار دادن مته ي مورد نظر در سه نظام ماشين و محكم كردن آن با آچار آلن مخصوص و يا آچار دنده دار(در سه نطام هاي پيچي) طبق شكل زير ماشين را روشن نموده، آماده كنده كاري يا سوراخ كردن قطعه ي كار مي شويم . (شكل 4-7)

روش ايستادن جلوي ماشين براي سوراخ كاري طوري است كه چنانچه ماشين مته مطابق شكل نوع دوم باشد ، دست راست اهرم جلو و عقب برنده ي سه نظام و دست چپ اهرم به راست و چپ حركت دهنده ي ميز را مي گيرد و ابتدا دست راست مته را آهيته در چوب فرو م يبرد . اگر هدف سوراخ كاري باشد ، مته مي تواند با چند حركت داخل و خارج شدن براي خروج پوشال و خنك شدن به عمق مورد نظر برسد و اگر مسئله ايجاد كام و يا كنده كاري در چوب باشد، بعد از هر 2 تا 4 يليمتر سوراخ و ايجاد چند سوراخ در نقاط نزديك هم روي محل خط كشي شده با استفاده از اهرم دست چپ ميز را به راست و چپ حركت داده، سوراخ را به هم راه مي دهيم . بعد از بالا بردن صفحه ميز با كمك فرمان مربوط مجددا" اين عمل را تكرار مي كنيم تا سطح مورد نظر كنده كاري با طول و عرض خط كشي شده ايجاد  شود . سپس مجددا" مته را در عمق بيشتر 2 تا4 ميليمتر فرو مي بريم . اين عمل آنقدر تكرار مي شود تا به عمق مورد نياز نيز برسيم. بديهي است ايجاد كند كاري به اين ترتيب باعث مي شود، ته عمق سوراخ كنده شده مستقيم و كناره هاي سوراخ داراي انحنايي با شعاع مته مورد استفاده باشد كه بعدا" بايد با مغار صاف گردد.

معمولا" در ماشين هاي مته افقي عمق سوراخ به وسيله ي يك يا دو ميله ي قابل تنظيم كه بر حسب سانتي متر درجه بندي شده ، قابل كنترل مي باشد . در بعضي از ماشين هاي مته ، مخصوصا" از نوع اول كه سه نظام آن ثابت و تنها حركت دوراني دارد و در مشين هاي چند كاره نيز ديده مي شود ، حركت ميز با دو اهرم راست و چپ دهنده و جلو و عقب دهنده كه روي ميز فلزي نصب گرديده ، انجام مي شود .

براي سوراخ كاري بعد از محكم كردن قطعه كار روي صفحه ي ميز ،اهرم راست و چپ دهنده را با دست راست گرفته و با دست چپ نيز اهرم جلو عقب برنده ميز براي عمق سوراخ را مي گيريم و عمل سوراخ كاري و كنده كاري را انجام مي دهيم به طوري كه در شكل (8-7) (1تا4) ملاحظه مي گردد.

در ماشين هاي مته ي افقي عمل سوراخ كاري و كام كني روي چوب ابتدا طبق شكل 1سوراخ در كنار يكديگر به عمق 2 تا 4 ميليمتر ايجاد و سپس طبق شكل 2 سوراخ ها به هم وصل مي شود و طبق شكل 3 محل كام با حركت به راست و چپ مته صاف مي گردد(بايد دقت نمود كه برجستگي هاي ناشي از عمل زياد نباشد و گر نه مته خواهد شكست). مرحله ي چهارم براي موقعي است كه بخواهيم دو طرف انتهايي محل كنده شده صاف باشد. براي اين كار از مغار استفاده مي گردد.

در مواقعي كه هدف سوراخ كاري نباشد و بخواهيم فقط در چوب به مقدار زياد و با سرعت عمل بيشتر كام كني كنيم و درعين حل گوشه هاي محل كنده شده نيز صاف باشد و نياز به مغار كاري بعدي نداشته باشد،بيشتر از ماشين هاي فرز زنجيري و ماشين مخصوص كنده كاري طبق(شكل 9-7) استفاده مي كنيم .

ماشين كنده كاري افقي(كام كني)(Mortiser)

با اين ماشين محل كنده كاري در گوشه ها،از هر دو طرف كاملا" صاف كنده شده و نياز به مغار كاري نمي باشد و تيغه هاي آن قابل تعويض بوده و مي توان با آن كم هاي با ابعاد 28*2 تا 90*2 ميليمتر را به عمق 100 ميليمتر به راحتي ايجاد كرد .

حركاتي كه در موقع سوراخ كاري و كنده كاري در ماشين مته صورت مي گيرد

افزاري كه براي سوراخ كاري و كنده كاري قطعات كار در ماشين مته مورد استفاده قرار م يگيرد ، اغلب مته مارپيچ و مته گره زني با نيش يا بدون نيش مركزي است كه لبه هاي برنده دارد و براي آن كه لبه ها بتوانند از چوب پوشال بردارند دو حركت بايد به طور هم زمان طبق شكل(10-7) انجام گيرد . اين دو حركت عبارتند از:

1- گردش مته به دور خود

حركت دوراني مته عارت از حركت برش يا به اصطلاح حركت اصلي آن است . واحد مقيابس حركت اصلي همان سرعت برش بر حسب متر در هر دقيقه است . سرعت برشي در خارجي ترين نقطه ي لبه ي برندهي مته، حداكثر و هر چه از انجا به مركز مته نزديك تر مي شود ، كمتر مي گردد.

2- مته در امتداد خط مستقيم داخل قطعه كار فرو مي رود

اين حركت به عنوان بار شناخته مي شود و توليد ضخامت پوشال به وسيله ي آن است . براي انجام اين منظور؛يعني ، توليد بار ممكن است در حين حركت خط مستقيم مته قطعه كار نيز حركت داشته باشد خصوصا" در ماشين هاي مته افقي اغلب قطعه كار به راست و چپ ، بالا و پايين نيز قابل حركت مي باشد . حركت بار بر حسب ميليمتر در هر دور u/mm اندازه گيري مي شود . در مته هايي كه دو لبه برنده يا دو نيش برنده دارند، ضخامت پوشال به اندازه ي نصف مقدار بار است و در و در اثر هم زمان شدن حركت بار و حركت اصلي(برش) راهي كه هر يك از لبه هاي برنده طي مي كند ،به فرم مارپيچ بوده است ،پوشال يك سره تشكيل مي شود .

ماشين مته ي پايه دار عمودي يا ستوني

ماشين مته اي كه ميله ي اصلي(ميله مته) آن ها عمودي ياتاقان بندي شده و به صورت پايه دار عمودي بلند، ماشين مته ي روميزي و ماشين هاي يك تيغه و چند تيغه وجود دارند و در آن ها عمل سوراخ كاري با پايين و بالا رفتن مته كه در سه نظام محكم شده ، صورت مي گيرد . پايه ي ستون فرم اين ماشين حامل مته(يا شفت) دستگاه حركت اصلي،اهرم باردهي و همچنين ميز مته مي باشد(شكل 10-7) ميله مته ي افزار سوراخ كاري(انواع مته) را در سه نظام خود كه معمولا" به صورت حديده شده و يا كونيك مي باشد، محكم مي گيرد تا سوراخ كردن ميسر شود (شكل 11-7)

ميله مته، حركت اصلي را كه همان حركت دوراني باشد،از يك الكتروموتور و با يك ترانسميسيون مي گيرد . براي آن كه بر حسب قطر و فرم مته هايي كه به آن بسته مي شود بتوان با دورهاي مختلف كار كرد،ميله مته را به دستگاه چرخ تسمه ي پله اي يا چرخ تسمه با حركت متغير و يا چرخ دنده مجهز كرده اند . در ماشين هاي مدرن امروزي بيشتر از چرخ تسمه هاي استفاده شده كه حركت يا دور سه نظام ماشين بدون نياز به چرخ تسمه ي پله اي و بدون خاموش كردن ماشين قابل تغيير و تنظيم است .

ماشين هاي رنده و گندگي(Planing Machines)

ماشين كف رند (Surface Planer)

اين ماشين براي صاف كردن سطوح چوب و براي يك رو و يك نر رنديدن اوليه ي چوب به كار مي رود (شكل 1-5) در كارگاه هايي كه از چوب هاي الوار ي استفاده مي كنند ، جاي سازماني اين ماشين كنار ماشين  اره ي مجموعه اي پاندولي يا كشويي و نزديك به ماشين اره ي نواري مي باشد ولي در كاردر كارگاهي كه اعمال اوليه روي چوب را در قسمت جداگانه اي انجام مي دهند ، اين ماشين به عنوان مرحله ي دوم ماشين كاري در كنار اره ي نواري كوچك و يا كنار ماشين گندگي قرار داده مي شود . در اغلب ماشين هاي رنده لبه ي صفحه ي ماشين داراي دو راهه مي باشد كه با كمك آن به وسيله ي تيغه رنده ي ماشين مي توان  در چوب دو راهه نيز ايجاد نمود . ماشين هاي رنده معمولا" در دو اندازه ي عادي و كوچك به وسيله ي كارخانه هاي سازنده توليد مي شود . به طور كلي رنديدن؛يعني،برداشتن يك قشر نازك بلند از سطح چوب كه معمولا" در جهت الياف چوب برداشته مي شود . رنديدن به وسيله ي ماشين به اين طريق است كه ميله ي ماشين رنده در اثر گردش دوراني به اندازه ي قطاع دايره اي كه تيغه ايجاد مي نمايد و به ضخامتي كه لبه ي تيغه از توپي يا ميله رنده بيرون آمده كه بستگي به اختلاف سطح دو صفحه ي جلو و عقب رنده نيز دارد،از سطح چوب پوشال بر مي دارد . در نتيجه گودي هايي موجي شكل در امتداد عرضي چوب ايجاد مي نمايد كه اين گودي ها را اصطلاحا" گام يا داغ رنده مي نامند .

گودي هاي داغ رنده كه در امتداد طول چوب پهلوي يكديگر قرار مي گيرند ،هر چه كمتر باشد سطح رنديده شده صاف تر است . اين امر بستگي به تعداد دور،تعداد تيغه هاي برنده ي توپي و سرعت پيشبرد كار دارد .

ساختمان ماشين رنده

ماشين رنده از ميز، بدنه، گونيا، ميله يا توپي و الكتروموتور تشكيل شده است .

ميز ماشين رنده

اين ميز از دو صفحه ي چدني تشكيل شده كه سطح آن صيقل داده شده، به نام صفحه ي جلو يا صفحه ي كارده و صفحه ي عقب يا صفحه ي كارگير كه به سر اين صفحه ها در محل قرار بالاي ميله رنده قطعه فولادي محكم شده تا در صورت برخورد چوب هاي سنگين در هنگام رنده كردن، لبه ي آن دچار شكستگي نگردد. لبه ي صفحات ميز رنده بايد هر چه بيشتر روي ميله يا توپي رنده را بپوشاند و به علت استوانه اي بودن توپي،چنانچه لبه ضخيم باشد،مقدور نخواهد بود . لذا لبه ي صفحات رابه فرم مقعر از زير صفحه متناسب با شعاع دايره توپي رنده در آورده و به ناچار به علت نازك شدن لبه آن را از يك تكه فولاد جداگانه مي سازند . بعضي كارخانه هاي سازنده براي كم كردن صداي ماشين رنده در موقع كار اين دو قطعه ي فولادي لبه ي صفحات ميز را به صورت شانه اي توليد و نصب مي نمايند . طبق شكل (4-5) صفحه ي جلو ،كه كار ابتدا روي آن قرار داده مي شود ،قدري بلندتر از صفحه ي عقب مي باشد .

اين دو صفحه ي به وسيله فرماني روي دو سطح مورب حركت كرده ، قابل جلو و عقب رفتن در روي توپي م يباشند و به علت حركت روي اين سطح شيب دار وقتي كه صفحه ي به عقب برده مي شود ،به پايين نيز هدايت مي گردد. و بر عكس در موقع جلو بردن با اهرم يا فرمان مربوط، به بالا نيز حركت مي نمايد. اين عمل باعث كم و زياد شدن ارتفاع صفحه ميز از روي ميله يا توپي رنده شده و در حقيقت باعث كم تيغه و پر تيغه شدن رنده به اصطلاح كم بار و پر بار شدن رنده مي گردد . معمولا" صفحه ي عقب يا كارگير را بعد از تنظيم كردن تيغه هاي توپي رنده در محل خود ثابت مي نمايند به نحوي كه سطح صفحه ي كاملا" با بالاترين خط تماس تيغه در يك رديف قرار گيرد و فاصله ي لبه ي آن از محيط ميله يا غلطك 4 تا 5 ميليمتر باشد . صفحه ي جلو با توجه به نوع چوبي كه رنديده مي شود و مقدار پوشالي كه مي خواهيم از آن برداريم و همچنين صافي سطح آن بالا و پايين برده مي شود . معمولا" مقدار بالا و پايين رفتن آن روي خط كش مدرج و شاخص آن كه خط كش به صفحه ي ميز متحرك و شاخص فلزي روي بدنه يا سطح مورب كه ثابت مي باشد محكم مي گردد و با درجه بندي ميليمتري يا اينچي كه فاصله ي سطح صفحه ي جلو را از بالاترين خط لبه تيغه توپي رنده نشان مي دهد ،مشخص مي نمايند (شكل 5-5)

تنظيم صفحات ماشين رنده خيلي مهم است . لذا بايد دقت نمود در موقع كار صفحه ي عقب يا كارگير،در حين مماس بودن با خط روي تيغه ،به اندازه ي ضخامت  پوشال كه خط كش مدرج ماشين نشان مي دهد (شكل 6-5) ، از صفحه ي جلو يا صفحه ي كارده بالاتر قرار گيرد . در غير اين صورت ، چنانچه صفحه ي عقب بالاتر از صفحه ي جلو با اندازه ي ضخامت پوشال واقع شود، چوب در موقع رنديدن به لبه صفحهي عقب گير مي كند و چنانچه كمتر از ضخامت پوشال از صفحه ي جلو تنظيم شده باشد،انتهاي چوب در حال رنديدن با اندازه 3 تا 4 سانتيمتر كه بستگي به فاصله لبه تيغه از صفحه ي جلو دارد،بيشتر رنديده مي شود . در اصطلاح گويند انتهاي كار مي افتد و نهايتا" سطح صاف مورد نظر به دست نخواهد آمد . حالت هاي مختلف آن در شكل (7-5) قابل مشاهده مي باشد .

توپي رنده

توپي ماشين رنده كه وظيفه ي اصلي ماشين را عهده دارد است ، از اهميت زيادي برخوردار مي باشد . لذا بايد در اجزاي آن از نظر مكانيزم ساخت،جنس و تنظيم دقت زياد نمود . توپي ماشين در زمان قديم به صورت چهار گوش نيز ساخته مي شد و تيغه ي آن به صورت عريض تر از تيغه هاي فعلي تهيه مي گرديد . اين توپي به وسيله ي پيچ يا مهره ثابت مي شد و اغلب دو تيغه بود . ايجاد سطح ناصاف تر از رنده هاي امروزي، توليد صداي زياد و خطر بيشتري براي انسان داشت ، از اين رو ميله يا توپي هاي استوانه اي را با استفاده از كفشك ، جايگزين آن ها نمودند، كه اين امكان  را مي داد تا از تيغه هاي نازك تر و كم عرضي كه از فولاد گرانبها تهيه م يگرديد در ان ها استفاده شود . افزايش تعداد تيغه ها به علت لزوم استفاده از كفشك ها براي ثابت نگهداشتن تيغه، باز هم محدود بود و تنظيم تيغه به علت پيچ هاي روي كفشك و همچنين مسئله ي ايمني تيغه كه در موقع كار به علت نيروي گريز از مركز به خارج پرتاب نگردد، باعث گرديد نوع ديگر توپي به صورت استفاده از گوه هاي فلزي كشويي مطرح شود و آن هم به علت نياز به استفاده از قطعات بزرگ گوه ي كشويي  تعداد تيغه ها محدود مي گرديد و سطح چوب با صافي مورد نياز توليد نمي شد. با تحقيقات بيشتر به توليد توپي به صورت استوانه با استفاده از گوه هاي ظريف فولادي كه به كمك پيچ هاي متعدد در غلطك تيغه را محكم نگه مي دارد ، موفق شدند و از نظر زواياي مطلوب بهترين زاويه قرار تيغه در توپي 40 درجه و بهترين زاويه پخ تيغه 30 تا 40 درجه در اين نوع ميله ها به دست آمد (شكل 8-5)

تصاوير شكل (9-5) چهار نوع توپي رنده با سيستم هاي مختلف قرار گيري تيغه در آن ها را نشان مي دهد . در مدرن ترين توپي هاي ساخته شده مي توان مكانيزم استفاده از تيغه هاي با فولاد گران قيمت خيلي ظريف را ملاحظه نمود كه به صورت يكبار مصرف مي باشد و بعد از كند شدن تيغه ، بايد آن را به كلي كنار گذاشت و تيغه ي جديد ديگري را در توپي مربوط قرار داد . امروزه عمده ماشين هاي رنده 3 تيغه اي هستند .

توپي استوانه اي

توپي هاي استوانه اي كه امروزه در ساختمان اكثر رنده ها از آن استفاده مي شود ، به صورت 2 تا 6 تيغه مي باشند و طبق شكل (11-5) تشكيل شده از:

a:فنر زير تيغه

b: تيغه رنده

c:گوه يا پروفيل فولادي محكم كننده

d: پيچ محكم كننده تيغه

توضيح اين كه پروفيل هاي فولادي در توپي طوري قرار داده مي شوند كه بعد از ثابت كردن به وسيله ي پيچ و محكم شدن تيغه ها ، لبه برنده پروفيل كاملا" در خط محيط دايره توپي قرار مي گيرد و تيغه ها در مواقع قرار گرفتن بايد طوري تنظيم شوند كه لبه ي برنده ي تيغه7/0 تا1 ميليمتر بالاتر از محيط استوانه ميله و لبه ي گوه واقع شود. براي اين كه پوشال حاصله در موقع رنديدن به موقع ، شكسته شده و به صورت لوله شده از چوب قطع و مانع ايجاد كندگي در چوب شود ، صفحه ي كارگير را به اندازه ي 4 تا 5 ميليمتر عقب تر از خط دايره اي لبه ي تيغه تنظيم مي شود .

در توپي هاي استوانه اي امروزي براي صرفه جويي در وقت موقع تعويض تيغه چون استفاده از پيچ هاي سفت كننده ي گوه ها كه تعداد آن ها براي يك توپي چهار تيغه به 36 عدد مي رسد ،وقت زيادي لازم دارد،لذا مكانيزم استفاده از توپي هاي با گوه ي ثابت كه تعداد پيچ هاي محكم كننده ي تيغه در آن به حداقل رسيده و فقط داراي يك يا دو پيچ شل و سفت كننده ي تيغه مي باشد ،با كم كردن تعداد پيچ ها صداي ماشين را نيز خيلي كم كرده اند .

در بعضي توپي ها كه از گوه ي فولادي متحرك استفاده مي شود ، براي از بين بردن پيچ هاي متعدد و صرفه جويي در وقت تنظيم تيغه سيستم استفاده از مكانيزم هواي فشرده (نيوماتيك) و يا مايعات(هيدروليك) را جايگزين كرده اند (شكل 12-5) كه بعد از قرار دادن تيغه در توپي با برقرار كردن فشار هوا يا روغن توپي گوه مربوط كاملا" در جاي خود ثابت و به تيغه ها فشار لازم را وارد مي نمايد كه مقدار فشار آن به وسيله مانومتر نصب شده ،قابل كنترل مي باشد . در اين نوع توپي ها امتداد تيغه را قدري بالاتر از اندازه ي استاندارد ؛يعني،حدود 2 ميليمتر روي توپي با دست قرار داده،سپس با فشار 5 اتمسفر آن ها را ثابت مي نمايند. بعد از تنظيم كامل با استفاده از دستگاه هاي مربوط فشار پشت تيغه را ابتدا تا 100 اتمسفر بالا مي برند تا تيغه كاملا" در جاي خود محكم و ثابت قرار گيرد،و سپس فشار هوا يا روغن پشت تيغه ها را تا 50 اتمسفر تقليل داده و پيچ هاي مربوطه روي توپي هاي آن را ثابت مي كنند تا مانع خروج تيغه در موقع روشن كردن ماشين و برقراري نيروي گريز از مركز از روي توپي گردند.

بعضي از كارخانه ها ، توپي يا غلطك هاي با شيار (جاي تيغه ) كج و يا مارپيچ را به بازار داده اند . حسن اين نوع توپي ها به دليل اين است كه به صورت تدريجي با چوب برخورد كرده ،صداي كمتري توليد و پيوستگي تيغه باعث از بين رفتن گام (داغ) تيغه مي شود . همچنين كم شدن خطر پس زدن قطعه كار در موقع برگشت و به عقب كشيدن قطعه مي باشد . به علت مارپيچ بودن شيار توپي استفاده از تيغه هاي رنده معمولي به ضخامت 5/2 تا 4 ميليمتر امكان ندارد . در اين نوع توپي ها از تيغه هاي با ضخامت 1 ميليمتر قابل تيز شدن و يا يك بار مصرف استفاده مي كنند . بيشتر توپي هاي ذكر شده به صورت دو تيغه تهيه مي شوند ولي 4 و6 تيغه ي آن نيز وجود دارد . براي ايجاد سطوح صاف تر معمولا" دور اين توپي ها 6000 تا u/min 9000 مي باشد(شكل 13-5)

تيغه هاي ماشين رنده از فولادهاي آلياژي سخت HSS و يا كرم- نيكل دار مي باشد و در انواع عريض چاك دار و ضخامت متوسط بدون چاك و نوع نازك يكبار مصرف ساخته مي شود . طول اين تيغه ها به اندازه ي طول ميله يا توپي ماشين رنده وبرابر عرض صفحه ي ماشين مي باشد . مكانيزم بستن (جاي دادن) تيغه ي داخل توپي ، مشابه شكل(14-5) مشاهده مي شود .

عرض قابل رنديدن كليه ماشين هاي رنده از روي طول تيغه آن برآورد مي گردد و عرض تيغه هاي مختلف متناسب با طول تيغه است؛مثلا" چنانچه عرض ماشين رنده 250 تا 215 ميليمتر باشد،عرض تيغه برابر 30 ميليمترو ضخامت  آن 2ميليمتر وو چنانچه عرض صفحه ي ماشين 400 تا 800 ميليمتر باشد ، عرض تيغه 35 ميليمتر و براي ماشين هاي رنده با طول 1125 تا 1600 ميليمتر عرض تيغه 40 ميليمتر و ضخامت آن 4 ميليمتر خواهد بود . لبه ي تيغه رنده ها معمولا" تا 45 درجه پخ خورده و تيز شده است . كارخانه ي سازنده ي آلمانيGUHDO اين تيغه ها را در سه اندازه ي كوچك، براي رنده هاي دستي و ماشيني خيلي ظريف، متوسط، براي رنده هاي معمولي، قوي، براي رنده كاري هاي خشن و زياد ، با ابعاد زير توليد نموده است :

الف: ضخامت 3 ميليمتر- عرض 25 ميليمتر- طول 60 تا 510 ميليمتر

ب: ضخامت 3 ميليمتر- عرض 20 ميليمتر- طول 60 تا 860 ميليمتر

ج: ضخامت 3 ميليمتر- عرض 35 ميليمتر- طول 60 تا 1010 ميليمتر

همان طوري كه در تصوير شكل (15-5) ملاحظه مي كنيد ، اين كارخانه براي بالا بردن كيفيت تيغه هاي فولادي و عرضه ي آن با قيمت مناسب مبادرت به ساخت تيغه هاي با لبه جداگانه از فولاد ويديا(فولاد كربن دار)نموده كه چنانچه لبه ي تيغه در موقع رنده كاري در اثر برخورد با مواد سخت مانند آهن و سنگ ريزه ، شكسته و يا در اصطلاح پريده نشود، عمر تيزي تيغه به 30 تا 51 برابر تيغه هاي معمولي مي رسد . از نظر صرفه جويي در وقت باز و بسته كردن و تنظيم تيغه كه خيلي مهم است ، بازدهي اقتصادي كار را چند برابر خواهد كرد . اگر چه ممكن است قيمت آن تا 5 برابر قيمت تيغه ي معمولي باشد (شكل 15-5).

در بعضي ماشين هاي رنده ، كنار صفحه به صورت دو راهه فرو رفتگي وجود دارد  كه از آن براي ايجاد دو راهه در چوب استفاده مي كنند و تيغه هاي اين نوع رنده ها علاوه بر پخ داشتن يك لبه ي طولي آن در سر نيز عرض آن پخ خورده است تا بتواند در موقع رنديدن سطح چوب در صورت نياز كنار آن را نيز دو راهه بزند . بعضي از كارخانه هاي سازنده ماشين هاي صنايع چوب مانند كارخانه سوئديICA با ابتكار خاص خودش تيغه هاي پروفيلي جديد با توپي هاي مخصوص به صورت شكل (16-5) توليد نموده است .

قطر توپي هاي فوق بدون تيغه رنده 160 ميليمتر و با تيغه رنده 162 ميليمتر و عرض قابل رنديدن آن 260 ميليمتر و تعداد دور آن 6000 دور در دقيقه با سرعت پيشبرد كاري به طور اتوماتيك حدود m/min5/3 مي باشد و در رنده مي تواند تا m/min25 چوب را رنده نمايد .

در شكل (17-5) صفحه ي ماشين رنده مخصوص دو راهه زدن با لبه ي صفحه ي شانه اي و گونياي ماشين نشان داده شده است . در كاربرد تيغه هاي گران قيمت ويديا و يا الماسه بايد دقت كرد چون اين گونه تيغه ها حساسيت زيادي را در برابر ضربه (به علت كربن دار بودن) دارند. اين تيغه ها بايد حتي المكان در ماشين با ياتاقان سالم به كار برده شوند تا در مقابل تغييرات مقاومت چوب؛مانند، گره ها و غيره نيز خطر شكستگي تيغه كمتر شود . لازم به تذكر مي باشد كه گوه ها و تيغه ها و به طور كلي قطعاتي كه در شيار توپي هاي رنده به كار بده مي شوند بايد داراي وزن مشاوي باشند تا نيروي گريز از مركز باعث متلاشي شدن و يا از جا كنده شدن و پرتاب آن ها نگردد . بايد سعي شود در توپي هايي كه تيغه و گوه به وسيله ي پيچ هاي ساده محكم مي شوند ،تعداد دور ماشين از 4000 دور در دقيقه تجاوز ننمايد .

تنظيم نمودن تيغه هاي رنده(Knife Setting Devices)

توپي هاي رنده داراي 2 تا 6 شكاف براي قرار دادن تيغه هاي رنده مي باشد كه هر كدام از شيارها سيستم خاص محكم كردن تيغه را به وسيله ي پيچ ساده،پيچ و گوه فولادي و يا سيستم نيوماتيك و هيدروليك دارند . در بيشتر ماشين هاي رنده موجود در ايران از گوه هاي فولادي استفاده مي شود ، لذا ابتدا پيچ هاي پشت گوه را كه معمولا" هر گوه داراي 9 عدد پيچ است، بايد شل نمود تا تيغه بتواند به راحتي داخل شيار يا كنشكاف مربوط شود . كف شيار توپي ها به يكي از سه سيستم استفاده از فنر تيغه اي يا فنر لوله اي و يا پيچ و مهره براي بالا و پايين دادن تيغه ها مخصوصا" بالا دادن خود كار آن در زمان شل بودن گوه مجهز مي باشد و تيغه از پشت گوه فولادي داخل كنشكاف توپي و روي اين فنر و مارپيچ قرار مي گيرد و به طور آزاد چند ميليمتر بالاي خط دايره محيطي ميله واقع مي شود . سپس با دست آزاد آن را تا حدود 5/1 تا 2 ميليمتر در شيار داخل مي كنيم و پيچ وسط گوه را قدري محكم مي نماييم تا تيغه در محل خود قرار گيرد . هدف از تنظيم تيغه قرار گرفتن تيغه در توپي به فاصله ي 1 ميليمتر بالاتر از لبه ي گوه و يا خط دايره ي محيطي توپي مي باشد كه براي اين كار يا از دست آزاد به ترتيب فوق در شروع استفاده مي نمايند و يا با استفاده از دستگاه فلزي تنظيم تيغه انجام مي دهند كه طبق شكل (18-5) روي تيغه قرار داده و آن را به داخل شيار فشار داد. چون دستگاه تنظيم داراي پايه هاي قابل تنظيم متناسب با محيط توپي رنده و در وسط پايه قطعه فلز نرمي قرار داده شده كه به فاصله ي يك ميليمتر بالاتر از قسمت مقعر پايه ي آن تنظيم گرديده ،لذا دو طرف پايه روي محيط استوانه اي توپي و قطعه فلز نرم آن روي تيغه قرار مي گيرد و آن را تا 1 ميليمتر بالاتر از محيط توپي در كنشكاف مربوط مي فشارد و پس از اين عمل پيچ هاي پشت گوه ي فولادي محكم مي شود و تيغه ي تنظيم شده در محل خود محكم مي گردد .

البته دستگاه هاي تنظيم با صفحه ي مدرج ساعتي نيز وجود دارد كه طبق شكل (19-5) زير پايه دستگاه روي صفحه رنده قرار گرفته و زبانه ي متحرك فنر دار زير دستگاه روي لبه ي تيغه واقع مي شود و ميزان يكنواختي و مقدار بالا و پايين بودن تيغه از محيط استوانه را مشخص مي نمايد .

دستگاه هاي كوچك تنظيم نيز به شكل شابلون هاي با قوس مقعر متناسب با قطر توپي رنده از طرف كارخانه هاي سازنده ي هر دستگاه توليد مي شود (شكل 20-5) و همچنان براي راحتي عمل در ماشين هاي رنده ي فاقد دستگاه تنظيم استاندارد،تكنسين مربوط مي تواند شابلون فلزي از جنس آلومينيوم يا برنج با محاسبه فرم اوليه بسازد . چنانچه هيچ گونه وسيله يا دستگاه تنظيم در اختيار نباشد ، مي توان با استفاده از يك قطعه چوب كوچك مثلا" چوب راش به ابعاد 30*60*400 ميليمتر و يا حدود آن كه يك سطح آن كاملا" گونيايي رنده شده باشد، استفاده نمود . به اين ترتيب كه صفحه ي كار گير رنده را تا روي توپي پايين برده ، مماس نمود كه حد آن با قرار دادن همان چوب رنديده شده روي صفحه ي عقب و توپي كه در يك خط تماس قرار گيرند ،قابل تنظيم مي باشد ،تيغه را در كنشكاف قرار داده،با چشم تا حدود يك ميليمتر بالاتر از خط دايره ي محيط توپي آن را داخل كنشكاف توپي مي نماييم و پيچ وسط گوه را قدري سفت مي كنيم . سپس دو پيچ طرفين را نيز در صورتي كه برآمدگي تيغه در حدود استاندارد قابل قبول با كنترل چشمي مي باشد ،قدري سفت كرده ، آن گاه چوب رنده شده را از قسمت صاف آن روي يك طرف توپي و صفحه ي عقب گذاشته، بدون آن كه لبه ي تيغه با آن تماس داشته باشد و محل قرار چوب را درلبه ي صفحه ي عقب بامداد علامت مي گذاريم . سپس چوب را در همان محل آزاد گذارده و توپي را آهسته و در جهت عقربه هاي ساعت حركت مي دهيم . تا لبه ي تيغه با چوب برخورد كرده و آن را به اندازه يx به جلو حركت دهد اين عمل را در طرف ديگر توپي و وسط آن نيز به همين ترتيب انجام مي دهيم چنانچه حركت چوب به جلو با تماس با لبه ي برنده از نقطه علامت گذاري قبلي با لبه ي صفحه ي عقب به اندازه ي X بود ، تيغه در تمام نقاط توپي يكنواخت تنظيم شده است و اگر چنانچه طرف ديگر n –x بود، بايد مقداري تيغه بالا بيايد كه با شل كردن پيچ گوه آن اين عمل انجام مي شود و چنانچه n+x بود با انتهاي همان چوب ضربه آهسته به لبه ي تيغه در همان طرف بالا آمده مي زنيم و تيغه را پايين قرار مي دهيم و مجددا" عمل كنترل تنظيم را تكرار مي كنيم . به اين ترتيب يك تيغه توپي تنظيم مي شود و مجددا" با همان چوب و با همان اندازه هاي به دست آمده تيغه هاي ديگر توپي را نيز تنظيم مي نماييم. شكل (21-5)

در موقع محكم كردن پيچ ها بايد خصوصا" در تيغه هاي نازك دقت نمود تا اولا" پيچ ها در يك مرحله سفت نشوند بلكه در سه تا چهار مرحله عمل سفت كردن صورت گيرد،ثانيا" ابتدا پيچ وسط محكم شود ، سپس يك پيچ از طرف راست و يك پيچ از طرف چپ و پيچ متوسط محكم گردد تا به انتهاي طرفين برسد . اين عمل براي يكنواخت قرار گرفتن تيغه در كنشكاف و جلوگيري از ترك خوردن و شكستن تيغه ها در موقع رنديدن مي باشد .

گونياي ماشين رنده ( Surfacing Fence  يا     Miter Guide)  

گونياي ماشين رنده از يك صفحه ي كم عرض با طول نزديك به طول صفحه ي كارده از جنس چدن ساخته شده كه روي صفحه ي ماشين رنده در موقع عمل قرار دارد و قسمت بيشتر طول آن بايد روي صفحه ي كارده واقع شود .

اين گونيا داراي مكانيزم خاصي براي قرار روي صفحه مي باشد كه هم قابل حركت در عرض صفحه ي ماشين روي ميله رنده بوده ، هم قابل كج و راست شدن به اندازه ي 45  درجه براي رنديدن چوب ها با زاويه است . ولي بيشتر اوقات روي زاويه 90 درجه تنظيم مي گردد . در ماشين هاي رنده جديد با صفحه ي مدرجي كه به گونيا نصب نموده ايد كنترل زاويه گونيا راحت تر شده ، ولي در ماشين هاي قديمي اين عمل بايد به وسيله ي گونياي 90 درجه براي حالت معمولي و يا گونياي باز شو كه زاويه ي آن قبلا" تنظيم گرديده براي رنديدن با زواياي مختلف كنترل و گونيا محكم شود كه براي ثابت شدن گونيا پيچ ها يا اهرم هاي مختلف روي گونيا وجود دارد .

نكته قابل توجه اين كه چون گونيا به طور مرتب بنا بر عرض چوب مورد نياز براي رنديدن در عرض ماشين روي طول توپي و لبه ي تيغه موقع حركت برخورد ننمايد . براي اين منظور كارخانه هاي سازنده قسمت وسط يا قسمت جلوي گونيا را كه روي ميله و صفحه ي كارگير قرار مي گيرد 2 تا 5 ميليمتر كوتاه تر از عرض قسمت عقب گونيا تهيه مي نمايند . كه اين مسئله در رنده بايد قبل از شروع كار كنترل شود (شكل 22-5)

مسائل ايمني ماشين رنده

ماشين رنده به خاطر مكانيزم ساخت و روشي عملي كه بايد با آن انجام شود چنانچه احتياط هاي لازم در آن به عمل نيايد ،ممكن است ايجاد خطرات زيادي براي عمل كننده نمايد . لذا تكنسين مربوط بايد نكات حفاظتي آن را بداند و به ترتيب زير عمل نمايد .

1-    حتما" در موقع رنديدن از گونياي ماشين استفاده نمايد و با تكيه دادن چوب به آن محل رنديدن را انجام دهد .

2-    حتي المقدور با ماشيني كار نمايد كه حفاظ فنري و يا تاشو روي  تيغه ماشين داشته باشد و در موقع عمل متناسب عرض چوب خود روي حفاظ را بپوشاند تا چنانچه به دلايل مختلف چوب در موقع رنديدن از زير دست او رها شد و دستش به طرف تيغه سر خورد، خطر كمتري برايش ايجاد شود و يا لباس كار او در موقع رنديدن به تيغه هاي توپي برخورد ننمايد .

3-    چنانچه از حفاظ چوبي تاشو استفاده مي شود سعي گردد از حفاظ چوبي بلند كمكي نيز طبق شكل هاي (24-5) و(25-5) كه به كنار چوب فشار وارد مي اورد نيز براي رنديدن ضخامت چوب استفاده شود .

4-    حتي الامكان متناسب با عرض چوب مورد عمل ،گونياي ماشين را طوري تنظيم نمايد كه كمتر روي صفحه ي ماشين در موقع رنديدن مجبور به خم شدن باشد .

5-    براي رنديدن قطعات كوتاه از پيش دهنده يا شابلون چوبي طبق شكل (27-5) استفاده نمايد و در موقع عمل چنانچه حدود 15 درجه قطعه چوب كوتاه را كه زير شابلون قرار گرفته كج روي توپي حركت دهد،كار سهل تر و دقيق تر انجام خواهد شد .

6-    براي رنديدن چوب هاي باريك كم ضخامت از چوب كمكي شابلون شكل (26-5) استفاده نمايد كه روي گونيا طوري جا سازي شده كه راحت قابل نصب و برداشتن مي باشد و بايد بدون لغزش در موقع رنديدن روي صفحه ي و كنار گونيا باقي بماند تا دست روي آن به عنوان گونيا تكيه داده شده باشد .

7-    در موقع رنديدن وسط چوب هايي كه مي خواهيم فرورفتگي داشته باشد، دو قطعه چوب گونيا طبق شكل(30,29-5)  در حد فاصل طول شيار به وسيله پيچ دستي با گيره محكم مي كنيم .

8-    براي رنديدن چوب هاي بلند كم عرض جهت جلوگيري از به هم خوردن تعادل در موقع رنديدن حتي الامكان علاوه بر استفاده از چوب بلند فلزي كه به عقب صفحه ي كارگير محكم گرديده از يك قطعه چوب كمكي طبق شكل (28-5) كه به پايين صفحه ي يا چوب بلند مورد عمل پشت آن فشار وارد مي آورد ، استفاده مي نماييم .

9-    در موقع شل و سفت كردن پيچ هاي گوه براي تعويض و تنظيم تيغه ها براي اين كه در صورت در رفتن آچار از پيچ، دست با لبه ي تيغه ي رنده اصابت ننمايد ، از يك قطعه چوب كه روي توپي پشت دست در جهت حركت آچار قرار دارد استفاده مي كنيم .

10-   از به كار گرفتن قطعه لوله ي كمكي براي بلند كردن با زوي كار آچار و بيشتر سفت كردن پيچ در موقع بستن گوه و تنظيم تيغه هاي توپي بايد خودداري نماييم .

11-   حتي الامكان از ماشين مجهز به سيستم مكنده براي رنديدن استفاده گردد. در غير اين صورت پس از چند لحظه رنديدن و جمع شدن پوشال در زير توپي با يك قطعه چوب بلند پوشال ها را خارج نماييم . در غير اين صورت در موقع رنديدن ، پوشال هاي ريز به صورت تكنسين عمل كننده پرتاب شده، مانع ديدن محل رنديدن خواهد شد كه امكان ايجاد خطر وجود دارد.

12-   براي انجام كارهاي سري مي توان از وسيله ي جلو دهنده ي مكانيكي كه بالاي گونيا و روي توپي ماشين نصب مي گردد ، استفاده نمود .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:23  توسط رضا قنبری  | 

ماشین آلات سوراخکاری

سوراخکاری چوب و مصنوعات چوبی توسط انواع ابزار دستی و انواع دریل های کوچک و بزرگ انجام می شود. امروزه در صنعت چوب علاوه بر ابزار مذکور، از انواع ماشین آلات سوراخکاری لیزری نیز استفاده می گردد. ما انواع ماشین آلات سوراخکاری چوب را با کیفیت بالا و مناسب ترین قیمت با هر میزانی که بخواهید ارائه می کنیم. فروشگاه صنعت چوب شرکت هلدینگ بیزنس گلدن وی تامین کننده و توزیع کننده کلیه محصولات و کالاهای مورد نیاز شما در هر زمان، هر مکان و با هر حجم و کمیتی است.کافی است سفارش خود را بصورت تلفنی یا از طریق تکمیل فرم سفارش محصول به ما ارسال نمایید تا بسرعت هماهنگی های لازم صورت گیرد.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:18  توسط رضا قنبری  | 

در این مستند با کریس همراه هستیم و تمامی اتفاقها و فعالیت هایش را مشاهده می کنیم. نظر افراد مختلف مانند همبازی ها و افراد خانواده کریستیانو ، نظر مربیان رونالدو همچون سر آلکس فرگوسن و همچنین بازیکنان تیم ملی پرتقال مانند لوئیز فیگو را خواهید شنید. مختصری از زندگی شخصی رونالدو را نیز خواهید دید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:18  توسط رضا قنبری  |